Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6, 7.5 hp (9FVG11)

Perspectives on language grades 4-6, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs 4-6. I kursen betraktas språk utifrån ett flertal perspektiv. Svenska språkets uppbyggnad studeras på ord-, fras-, sats- och meningsnivå, och svenskans ljudstruktur behandlas översiktligt. Kursen behandlar även språklig variation samt barns språkliga förmåga och olika faktorer för språkutveckling.

Kursen ges på halvfart distans och organiseras i form av nätbaserade träffar. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, litteraturstudier och fältstudier. 

Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans utgör Svenska 30 hp med inriktning mot åk 4-6. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten. Kurserna Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp och Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik 7.5 hp ges på våren. Kurserna kan läsas i valfri ordning. De kan ingå i en grundlärarexamen för 4-6 vid Linköpings universitet om du väljer att studera vidare till lärare hos oss. De kan även användas för breddad behörighet om du redan har en lärarexamen som är relevant för aktuella årskurser.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Helen Winzell

Kursansvarig

Helen Winzell

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

Monica Larsson, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 v202234-202243 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 6 (HT 2022) v202234-202243 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på gundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för det svenska språkets struktur på ljud-, ord- och meningsnivå med särskild betoning på ord- och meningsnivå
 • analysera språkliga utsagor med hjälp av centrala grammatiska begrepp
 • beskriva och diskutera språklig variation och förändring
 • urskilja och jämföra språkliga drag i de nordiska språken och i svenska dialekter
 • beskriva skillnader mellan talat och skrivet språk
 • redogöra för barns språkliga förmåga med hjälp av grundläggande vetenskapliga begrepp
 • redogöra för faktorer av betydelse för barns språkliga utveckling 

Kursinnehåll

I kursen betraktas språk utifrån ett flertal perspektiv. Svenska språkets uppbyggnad studeras på ord-, fras-, sats- och meningsnivå, och svenskans ljudstruktur behandlas översiktligt.

Kursen behandlar språklig variation. Här ingår en orientering i minoritetsspråk och dialekter i Sverige samt språkliga skillnader som kan relateras till sociala faktorer såsom kön, ålder och etnicitet. De nordiska språken jämförs med varandra, och svenska språkets historiska utveckling studeras. Principiella skillnader mellan talat och skrivet språk studeras också.

I kursen studeras barns språkliga förmåga. I detta arbete används grundläggande vetenskapliga begrepp för att synliggöra aspekter som är avgörande för barns talspråkliga förmåga. Dessutom studeras olika faktorer av betydelse för barns språkutveckling, exempelvis tillgång till litteratur i hemmet. Språkutvecklingen sätts i relation till ett flerspråkigt perspektiv.

Kursinnehållet relateras genomgående till lärarens språkutvecklande arbete i klassrummet.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och fältstudier.

Examination

Skriftlig individuell hemtentamen samt individuell skriftlig redovisning.

För att få VG på kursen krävs VG på STN1.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen, Språkets struktur U, G, VG 3.5 hp
SRE1 Skriftlig Redovisning Språklig Variation U, G, VG 2 hp
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen tidig språkutveckling U, G, VG 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se