Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande inom EU, 67.5 hp (BEH003)

Qualifying Course in Swedish for long-term EU residents, 67.5 credits

Kursbeskrivning

Utbildningen innehåller tre kurser: Intensiv introduktionskurs i svenska 7.5 poäng (761G31), Behörighetsgivande kurs i svenska termin 1 30 poäng (761G33) och Behörighetsgivande kurs i svenska termin 2 30 poäng (761G32). Utbildningen riktar sig till internationella studenter (Nordiska och EU/EES-medborgare) som planerar att studera på högskola eller universitet i Sverige. Godkänd Behörighetsgivande kurs ger behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen får inte tillgodoräknas i examen vid Linköpings universitet. Introduktionskursen på 7.5 poäng startar i början av augusti/januari och är obligatorisk. För mer information se http://www.liu.se/utbildning/kurs/?l=en.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Förutbildning

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ioanna Zengler

Kursansvarig

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202201-202303 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Förutbildning

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Engelska 6/B
  • Svenska motsvarande nivå A1 enligt Common European Framework of Reference for Languages
  • För kursen 761G32 Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 krävs dessutom minst 25 fup godkända från termin 1, godkänt inträdesprov eller motsvarande
    (Undantag för Svenska 3)

Examination

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se