Hästens sinnen och beteende (ETE330)

Svenskt Namn Hästens sinnen och beteende
Engelskt Namn Senses and Behaviour of the Horse
Undervisningsspråk Svenska
Studieort Ortsoberoende
Antal poäng (HP) 7,5
Huvudområde Biologi
Nivå Grundnivå
Examinator Lina Roth
Kursansvarig
Studierektor eller motsvarande Agneta Johansson
Kurstyp Fristående kurs

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

 

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenten en introduktion till ämnet med fokus på sinnesbiologi och beteende hos hästen, samt även att ge studenten en inblick i hästens evolution. Aktuell forskning tillsammans med kurslitteraturen kommer att ligga till grund för studentens kunskaper och vid kursens slut ska den studerande kunna:

  • Redogöra för hästens evolutionära ursprung och domesticering.
  • Förklara grundläggande etologiska begrepp.
  • Beskriva hästens sinnen, från cellnivå till sinnesorganens funktion samt betydelsen sinnena har för hästens beteende och kommunikation.
  • Redogöra för sociala beteenden hos hästar samt olika inlärningsteorier.
  • Tillgodogöra sig aktuell forskning om hästens sinnen och beteende genom att läsa, kritiskt granska och skriftligen diskutera engelskspråkig vetenskaplig litteratur.

 

Kursinnehåll

Kursen innefattar grundläggande etologiska begrepp och tyngdpunkten ligger hos hästens sinnen, såsom synsinnet, luktsinnet, smaksinnet och hörseln, från fysiologin till betydelsen för beteendet hos djuret. Kursen kommer också ge en inblick i hästens evolutionära ursprung, domesticering, sociala beteenden samt inlärningsteorier.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är en distanskurs som hanteras i sin helhet via en kursmiljö på internet. Tillgång till dator och god internetuppkoppling krävs för deltagande i kursen. Kursen baseras på självstudier av engelsk kurslitteratur, engelska vetenskapliga artiklar och föreläsningar som tillhandahålls som strömmande media via kursmiljön. Förutom inlämningar och diskussioner i diskussionsfora förekommer även självrättande kunskapstester på kursen samt en enklare beteendestudie.

Examination

UPG1Skriftliga testerU,G7.5 hp

Kunskapstester och en enklare beteendestudie utgör, tillsammans med inlämningar och diskussioner runt vetenskapliga artiklar och föreläsningar, obligatoriska moment för genomgången och godkänd kurs.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

U, G

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Ämnesområde

Biologi

Utbildningsområde

Naturvetenskapliga området

Institution

Institutionen för Fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Lina Roth

Kurshemsida och andra länkar

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/ete330/

Undervisningstid

Ospecificerad0 h
UPG1 Skriftliga tester U,G 7.5 hp

Kunskapstester och en enklare beteendestudie utgör, tillsammans med inlämningar och diskussioner runt vetenskapliga artiklar och föreläsningar, obligatoriska moment för genomgången och godkänd kurs.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Det finns inga filer att visa.