One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp (FEK5FI)

One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen.

Urvalsgrupper:
1. Sökande med registrering på Företagsekonomi 3 vid LiU, 2. Sökande med registrering på något av Civilekonomprogrammen vid LiU, 3. Övriga behöriga sökande.

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

Linnea Fors, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202023 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kurser motsvarande 15hp inom området finansiell ekonomi. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Kursinnehåll

Se de ingående kurserna
722A11 Finansiell riskhantering, 15 hp
722A33 Företagsvärdering och företagsfinansiering, 15 hp
722A36 Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30 hp

Examination

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Se de ingående kurserna 722A11 Finansiell riskhantering 722A33 Företagsvärdering och företagsfinansiering 722A36 Magisteruppsats i Företagsekonomi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se