One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp (FEK5FI)

One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen.

Urvalsgrupper:
1. Sökande med registrering på Företagsekonomi 3 vid LiU, 2. Sökande med registrering på något av Civilekonomprogrammen vid LiU, 3. Övriga behöriga sökande.

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

Studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi 
  • Kurser motsvarande 15 hp kurser inom området finansiell ekonomi
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Kursinnehåll

Se de ingående kurserna
722A11 Finansiell riskhantering, 15 hp
722A33 Företagsvärdering och företagsfinansiering, 15 hp
722A36 Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30 hp

Examination

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Övrigt

Se de ingående kurserna på liu.se/studieinfo:

  • 722A11 Finansiell riskhantering
  • 722A33 Företagsvärdering och företagsfinansiering
  • 722A36 Magisteruppsats i Företagsekonomi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se