Det professionella språket i skolan, 7.5 hp (LULV05)

The Professional language in school, 7.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Cecilia Sveider

Kursansvarig

Cecilia Sveider

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2021) v202144-202203 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp godkända kurser i undervisningsämnet samt 30 hp i utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • uttrycka sig sammanhängande och varierande i tal i den pedagogiska verksamheten
 • förstå och använda relevanta ord och begrepp på svenska i relation till aktuellt undervisningsämne
 • etablera kontakt med elever och vuxna i den pedagogiska verksamheten
 • visa medvetenhet om den egna språkliga utvecklingen
 • identifiera hinder och möjligheter i relation till den egna språkliga utvecklingen
 • leda enskilda moment i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

I kursen deltar studenten i en lärares dagliga verksamhet och i övriga aktiviteter vid skolan. Genom de verksamhetsförlagda delarna kommer studenterna att ges möjlighet till språkpraktik vilket ger studenten möjlighet att närma sig både yrkesspråk och skolkultur i en svensk kontext. Detta ger också tillfälle till att se på tidigare yrkeserfarenheter i ett kontrastivt perspektiv. Studenten dokumenterar sina erfarenheter i en portfolio och reflekterar över dessa i ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Egen undervisning
Auskultationer
Handledningssamtal
Portfolio med dagbok, auskultationsprotokoll och kompetensjournal

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska lärarförmågor samt portfolio.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Sidan är under uppbyggnad / preliminär

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor U, G 2.5 hp
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor U, G 4 hp
POR1 Portfoliouppgift, inkl seminarium U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se