Genetik, 6 hp (NBIA24)

Genetics, 6 credits

Huvudområde

Biologi Kemisk biologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jenny Hagenblad

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat 2 (VT 2017) 1 2+3 Svenska Linköping o
6KBIO Biologi, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1 2+3 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Biologi, Kemisk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Biologi, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Biokemi 1 eller motsvarande.

Lärandemål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i genetik. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara kromosmomermas struktur och funktion
 • redogöra för begreppen mitos, meios och annan grundläggande genetisk terminologi
 • redogöra för grunderna för nedärvning
 • redogöra för begreppet Hardy-Weinberg jämvikt och hur evolutionära processer påverkar allel- och genotypfrekvenserna i populationen.
 • analysera resultatet av korsningar mellan olika genotyper
 • redogöra för grunderna till genetisk variation i individer och populationer
 • argumentera omkring frågor som berör genetikens roll i samhället.

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar genetiska grundbegrepp. Mekanismer för mitos, meios-, cellcykeln. Grunder för nedärvning och enklare genetisk analys. Kromosomernas struktur och funktion. Genetisk kartering. Mutationer. Rekombination. Populationer som genetiska system. Grundläggande färdigheter i genetisk arbetsmetodik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar samt ett grupparbete om genetikens roll i samhället som pågår under hela kursen och redovisas på ett seminarium. Kursen har ett kurstillfällesrum på LISAM där all kursinformation och kursmaterial kan hämtas.
Gruppövningarna består i att lösa genetiska problem och frågeställningar tillsammans och sedan individuellt redovisa vissa av dessa på kurstillfällesrummet. Grupparbetet redovisas muntligt på ett seminarium genom tvärgruppsdiskussioner. Laborationerna berör praktiska och teoretiska moment relaterade till kursinnehållet.

Examination

LAB1LaborationerU, G1.5 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54.5 hp

I laborationskursen ingår även redovisning av grupparbetet. För att få godkänt på laborationskursen ingår genomförande av samtliga laborationer och inlämning av erfordliga laborationsrapporter samt inlämning av, en för tvärgruppen gemensam, skriftlig redovisning av grupparbetet samt ett aktivt deltagande vid redovisningstillfället. Kursen examineras med en skriftlig salstentamen bestående av flervalsfrågor av en typ som övas kontinuerligt under kursens gång.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Molekylärgenetik, Gener och genuttryck.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Jenny Hagenblad

Kurshemsida och andra länkar

http://cms.ifm.liu.se/edu/biology/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LAB1 Laborationer U, G 1.5 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4.5 hp

I laborationskursen ingår även redovisning av grupparbetet. För att få godkänt på laborationskursen ingår genomförande av samtliga laborationer och inlämning av erfordliga laborationsrapporter samt inlämning av, en för tvärgruppen gemensam, skriftlig redovisning av grupparbetet samt ett aktivt deltagande vid redovisningstillfället. Kursen examineras med en skriftlig salstentamen bestående av flervalsfrågor av en typ som övas kontinuerligt under kursens gång.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se