Djurparksbiologi, 7.5 hp (NBID60)

Zoo Biology, 7.5 credits

Huvudområde

Biologi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jennie Westander

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6METH Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram 2 (VT 2018) 1 1+2+3+4 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

120 hp varav 90 hp kurser i biologi.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge studenterna en inblick i och förståelse av, samt kunskap att aktivt kunna verka i ex situ-bevarandearbete och att kunna sätta detta i relation till in situ-bevarande. Efter kursen ska studenterna:

 • Känna till betydelsen av utbildning, marknadsföring och PR i bevarande
 • Kunna förstå och kommunicera värdet och betydelsen av ex situ-bevarande i det globala bevarandearbetet.
 • Kunna kommunicera, diskutera och kritiskt granska etiska och välfärdsaspekter inom ex situ-bevarandeavel.
 • Kunna applicera populationsgenetiska teorier i praktiska övningar i ex situ-bevarande
 • Kunna sätta upp och underhålla stamböcker, inkl insamling av ny och gammal data från djurägare, internationella stamböcker, och andra källor.
 • Kunna analysera stamboksdata och med hjälp av både deterministisk och stokastisk modellering sätta upp kort- och långsiktiga mål för en ex situ population, med hänsyn taget till artspecifika faktorer, katastrofer, inavelsdepression, import/export, demografi, mm.
 • Känna till, förstå och kritiskt granska användningen av artificiella befruktningstekniker inom ex situ- och in situ-bevarande

Kursinnehåll

Organisation av ex situ-bevarande, aktörer i ex situ-bevarande, genetiken hos ex situ-populationen, verktyg för förvaltning av ex situ-populationer; ex situ-bevarande i praktiken: aktörer, utrymmesbegränsningar, transporter, djurhållning, sjukdomsbekämpning, etologiska frågor. Fallstudier: utvalda EEPs, program för utsättning av ex situ-uppfödda djur, translokalisation av djur mellan reservat, djurparkernas roll i in situ-forskning och projekt för bevarande, politik och ekonomi i ex situ-bevarande. Nationell, europeisk och annan internationell lagstiftning. Allmänhetens kunskap och påverkan från den allmänna opinionen på ex situ bevarande, etik och djurskyddsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av: (i) föreläsningar, (ii) seminarier i ämnen som behandlar utvalda vetenskapliga artiklar och zoologiska publikationer, (iii) laborationer på Kolmården med analys av ex situ-population med hjälp av datoriserade stamböcker och skräddarsydda datorprogram, (iv) debatter om olika polariserade ämnen relevanta för förvaltning av ex situ-populationen, såsom viltfångst av nya founders, frisättning av ex situ-uppfödda djur och rehabiliteringsprogram, och avlivning av överskott vs preventivmedel, där studenterna kommer att presentera och försvara en viss åsikt i en offentlig utfrågning, och (v) fallstudier av tilldelade ex situ-bevarande problem, presenterade i form av skriftliga rapporter och muntliga presentationer.

Examination

PRA1Aktivt deltagande i alla seminarier, laborationer och debattU, G6 hp
UPG1Skriftlig och muntliga presentationerU, G1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Jennie Westander

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 112 h
Rekommenderad självstudietid: 88 h

Kurslitteratur

Övrigt

EAZA Yearbook (CD-ROM, utdelas),                                         
World Zoo and Aquaria Conservation Strategy (pdf-format, utdelas)
Population management.  Förvaltare som detektiver (Princée 1998, tillgänglig i Kolmården); 
Genetic management of small animal populations in zoos and wildlife reserves (Princée 1998, tillgänglig i Kolmården).

Managing zoo populations: compiling and analysing studbook data. Edited by J. Wilcken and C. Lees. ARAZPA, EAZA, FZGGBI (tillgänglig I Kolmården)

Övrigt

EAZA Yearbook (CD-ROM, utdelas),                                         
World Zoo and Aquaria Conservation Strategy (pdf-format, utdelas)
Population management.  Förvaltare som detektiver (Princée 1998, tillgänglig i Kolmården); 
Genetic management of small animal populations in zoos and wildlife reserves (Princée 1998, tillgänglig i Kolmården).

Managing zoo populations: compiling and analysing studbook data. Edited by J. Wilcken and C. Lees. ARAZPA, EAZA, FZGGBI (tillgänglig I Kolmården)

PRA1 Aktivt deltagande i alla seminarier, laborationer och debatt U, G 6 hp
UPG1 Skriftlig och muntliga presentationer U, G 1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se