Optimering av försörjningskedjor, 6 hp (TAOP18)

Supply Chain Optimization, 6 credits

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik Industriell ekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nils-Hassan Quttineh

Studierektor eller motsvarande

Nils-Hassan Quttineh

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MMAT Matematik, masterprogram (Ekonomisk modellering och optimering) 3 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6MMAT Matematik, masterprogram 3 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6KMAT Matematik, kandidatprogram (Ekonomisk modellering och optimering) 5 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6KMAT Matematik, kandidatprogram 5 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 9 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Industriell produktion) 3 (HT 2018) 2 1 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik, Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Matematik, masterprogram
 • Matematik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Mechanical Engineering, masterprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i optimeringslära innehållande nätverksprogrammering. Goda kunskaper i programmering. Rekommenderad förkunskap: Kunskap om modelleringsspråk (AMPL eller ZIMPL), kursen ”optimering av stora system”.

Lärandemål

Kursen ska ge insikt i hur beslutsproblem inom försörjningskedjor (supply chain), produktion och logistik kan modelleras, lösas samt analyseras med optimeringsmetodik. Kursen ska även ge praktisk erfarenhet av användning av optimeringsmetodik på beslutsproblem inom försöljningskedjor, produktion och logistik. Efter fullgjord kurs skall studenten:

 • kunna planera, utveckla och realisera optimeringsmodeller av problem inom försörjningskedjor, produktion och logistik, samt utvärdera dessa
 • ha kännedom om vanliga optimeringsmodeller inom områdena Supply Chain optimization, Machine scheduling, Capacitated lot-sizing, Transport- och Ruttplanering
 • ha kännedom om samt förståelse för hur de i kursinnehållet angivna metoderna kan användas på optimeringsproblem av nämda slag.

Kursinnehåll

 • Optimeringsproblem av försörjningskedjor,
 • Sekvensierings- och schemaläggningsproblem inom produktion, Classical machine scheduling problems, Capacitated lot-sizing problems.
 • Transport- och Ruttplaneringsproblem, Kostnads/vinstdelning inom transporter.
 • Lokal sökning/Tabusökning, Kolumngenerering, Bivillkorsgenerering, Lagrangerelaxation,
 • Avancerad användning av modellerings-/programmeringsverktygen Ampl och Matlab.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad runt en serie praktikfall, där deltagarna arbetar med problemanalys, modellering och lösning med hjälp av dator (Matlab, Ampl/Cplex). Under föreläsningarna behandlas teori och optimeringsmetodik. Storseminarierna ägnas åt praktikfallen samt åt redovisning av studenternas arbeten.

Examination

PRA1Skriftligt och muntligt redovisade praktikfallsuppgifterU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: 
Matematisk optimering

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Matematiska institutionen

Studierektor eller motsvarande

Nils-Hassan Quttineh

Examinator

Nils-Hassan Quttineh

Kurshemsida och andra länkar

http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP18

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 44 h
Rekommenderad självstudietid: 116 h

Kurslitteratur

Övrigt
Kursmaterial från institutionen

Övrigt

Kursmaterial från institutionen
PRA1 Skriftligt och muntligt redovisade praktikfallsuppgifter U, 3, 4, 5 6 hp

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se