Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO, 12 hp (TBMT14)

Biomedical Engineering - Project Course, 12 credits

Huvudområde

Medicinsk teknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marcus Larsson

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska material) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o/v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska modeller) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Medicinsk teknik) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Medicinsk teknik) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Medicinsk teknik) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Medicinsk teknik) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Medicinsk teknik) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Medicinsk teknik) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Medicinsk Informatik) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Medicinsk Informatik) 9 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Biomedical Engineering, masterprogram
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Särskild information

Entreprenörskapsdelen överlappar med andra CDIO-kurser och poäng kan ej räknas flera gånger i examen

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom fysik, matematik, elektronik, programmering och signalteori. Tidigare erfarenheter av projektmodellen LIPS eller motsvarande. Domänkunskap inom medicinsk teknik inklusive fördjupade kunskaper inom något delområde samt Anatomi och fysiologi.

Lärandemål

Kursens mål är att befästa studentens förmåga att på ett ingenjörsmässigt och professionellt sätt planera, leda och genomföra ett industrinära projektarbete enligt CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) konceptet. Under kursen ska studenten även utveckla och befästa sin medicintekniska kompetens, speciellt inom projektets område. Efter avslutad projektkurs skall studenten självständigt kunna:

 • identifiera medicintekniska behov och föreslå lösningar/åtgärder.
 • analysera och strukturera problem i områden/ämnen med avseende på a priori kunskap och tillskapande av ny kunskap.
 • generera ny kunskap och omsätta kunskap inom annan domän till användbar kunskap inom domänen medicinsk teknik.
 • demonstrera lösningar till identifierade behov eller problem.
 • kritiskt granska projektförslag och lösningar.
 • dokumentera och följa upp projekt- och tidplan.
 • utveckla initiativförmåga och visa på kreativa lösningar.
 • medverka aktivt och väl fungerande i en projektgrupp.
 • redovisa resultat muntligt och skriftligt inom givna tids- och projektramar.


Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Efter kursen ska studenten:

 • kunna redogöra för modeller som beskriver vad som krävs för att en ny verksamhet ska ha en stabil grund för sin vidare utveckling samt ha förmåga att bedöma verksamheters utvecklingsnivå med utgångspunkt i sådana modeller; samt
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera ett utvecklingsprojekt ur ett affärsmässigt perspektiv samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte.

 

Kursinnehåll

Projektkursen i medicinsk teknik fungerar som ett paraply för ett flertal projekt med medicinteknisk inriktning. Projekten kommer att vara applikationsnära och kan variera från år till år. Exempelvis: kroppsburna sensorer, bio-optiska bild och diagnossystem, biomedicinska modellanalyser, medicinska informationssystem samt bilddiagnostik. För mer detaljerad information hänvisas till kursens hemsida. Projekten är av prototypkaraktär men skall visa på möjligheten till produktifiering.

Undervisnings- och arbetsformer

Vid projektstart ges endast ett projektdirektiv från kund samt ett fåtal projektbehov. Projektgruppen skall i samråd med kund förhandla fram en kravspecifikation som anses relevant i förhållande till tid och resurser. Resurser i alla former är kända vid projektgruppskonstitueringen. Projektstyrningen sker i enlighet med LIPS-modellen (fullskalig). Gruppen består minst av fyra deltagare men vanligtvis mellan 5-8. Gruppstorleken ställer krav på skalbarhet hos kravspecifikationen. Till gruppen knyts även en handledare.
Kursen pågår hela höstterminen, där den teoretiska delen tillsammans med kravspecifikation och projektplan utgör arbetets första del. Design, implementering, dokumentering, leverans och utvärdering utgör projektets andra del.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter om entreprenörskapU, G3 hp
UPG2Skriftlig uppgiftU, G1.5 hp
PRA1ProjektarbeteU, G7.5 hp

Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är: Skriftlig dokumentation, Muntlig presentation och LIPS-dokument. Den skriftliga examinationen sker på den teoretiska fördjupningen i specifikt projekt som delgivits via föreläsningar och seminarier. För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Om antalet utbytesstudenter blir stort kommer undervisningen att ske på engelska. Om inte, kommer dessa, att istället beredas handledning på engelska

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för medicinsk teknik

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Examinator

Marcus Larsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.imt.liu.se/edu/courses/TBMT14/

Undervisningstid

Preliminary scheduled hours: 96 h
Recommended self-study hours: 224 h

Kurslitteratur

Books
T. Svensson & C. Krysander, (2011) Projektmodellen Lips Studentlitteratur
Other

Litteraturdatabas via respektive projektets hemsida

Böcker

T. Svensson & C. Krysander, (2011) Projektmodellen Lips Studentlitteratur

Övrigt

Litteraturdatabas via respektive projektets hemsida

UPG1 Inlämningsuppgifter om entreprenörskap U, G 3 hp
UPG2 Skriftlig uppgift U, G 1.5 hp
PRA1 Projektarbete U, G 7.5 hp

Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är: Skriftlig dokumentation, Muntlig presentation och LIPS-dokument. Den skriftliga examinationen sker på den teoretiska fördjupningen i specifikt projekt som delgivits via föreläsningar och seminarier. För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Om antalet utbytesstudenter blir stort kommer undervisningen att ske på engelska. Om inte, kommer dessa, att istället beredas handledning på engelska

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se