Möbelhistoriska arketyper, 8 hp (TCM012)

Historic Furniture Archetypes, 8 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Knutsson

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOK Kandidatprogram i möbelkonservering (TMMKO) 6 (VT 2018) 1 - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbelkonservering

Rekommenderade förkunskaper

Stilhistoria I o II

Lärandemål

Att uppnå kunskap och förståelse för möbelhistoriens arketyper, förmåga att självständigt och i samverkan med andra kompetenser tillämpa den kunskapen i den egna verksamheten, samt förmåga att värdera och förhålla sig till olika sätt att konstruera och förklara stilhistorisk utveckling. Efter genomgången kurs skall den studerande:
-Visa förståelse för innebörden i begreppet ”arketyp” applicerad på möbelhistorien
-Redogöra för, reflektera över samt värdera stilhistoriens banbrytande möbler och deras funktionella, symboliska, historiska och sociala betydelser
-Visa förmåga att självständigt och i grupp i samverkan med andra kompetenser mäta upp, tillverka, dokumentera, beskriva och analysera ett arketypiskt möbelföremål
-Visa förmåga att med utgångspunkt i ett arketypiskt möbelföremål lösa en praktisk/konstnärlig uppgift självständigt och i grupp samt reflektera över, värdera och argumentera för gjorda val och ställningstaganden

Kursinnehåll

Folkligt och elitistiskt, avvikande och normativt genom möbelhistorien. Teknik och material. Uppmätning, tillverkning och dokumentation.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer samt studiebesök i museers utställningar och magasin.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

HEM2Skriftlig hemtentamenU, 3, 4, 52 hp
UPG6Tillverkning av projektuppgiftU, G4 hp
UPG5Rapport och muntlig redovisningU, 3, 4, 52 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Johan Knutsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h

Kurslitteratur

Kurslitteratur: Andrén, Erik (1948, 8:e upplagan 1981, nytryck 1995). Möbelstilarna. En handbok i den svenska möbel- och inredningskonstens historia. Stockholm. Saxon & Lindström Lucie-Smith, Edward (1979, 1990). Furniture. A concise history. London. Thames & Hudson Svarth, Dan (1998). Egyptisk möbelkunst fra faraotiden. Egyptian furniture making in the age of the Pharaohs. Ebeltoft. Skippershoved Referenslitteratur: Edman, Viktor (2008). Sjuttonhundratalet som svenskt ideal – moderna rekonstruktioner av historiska miljöer. Stockholm. Nordiska museets förlag Gelfer-Jörgensen, Mirjam (2009). Möbler med mening. Dansk möbelkonst 1840-1920. Köpenhamn. Arkitektens förlag Karlholm, Dan (1996). Handböckernas konsthistoria. Om skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland under 1800-talet. Diss. Uppsala Nyström, Bengt (red.) (2008). Svenska möbler under femhundra år. Stockholm. Nordiska museets förlag
Kurslitteratur: Andrén, Erik (1948, 8:e upplagan 1981, nytryck 1995). Möbelstilarna. En handbok i den svenska möbel- och inredningskonstens historia. Stockholm. Saxon & Lindström Lucie-Smith, Edward (1979, 1990). Furniture. A concise history. London. Thames & Hudson Svarth, Dan (1998). Egyptisk möbelkunst fra faraotiden. Egyptian furniture making in the age of the Pharaohs. Ebeltoft. Skippershoved Referenslitteratur: Edman, Viktor (2008). Sjuttonhundratalet som svenskt ideal – moderna rekonstruktioner av historiska miljöer. Stockholm. Nordiska museets förlag Gelfer-Jörgensen, Mirjam (2009). Möbler med mening. Dansk möbelkonst 1840-1920. Köpenhamn. Arkitektens förlag Karlholm, Dan (1996). Handböckernas konsthistoria. Om skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland under 1800-talet. Diss. Uppsala Nyström, Bengt (red.) (2008). Svenska möbler under femhundra år. Stockholm. Nordiska museets förlag
HEM2 Skriftlig hemtentamen U, 3, 4, 5 2 hp
UPG6 Tillverkning av projektuppgift U, G 4 hp
UPG5 Rapport och muntlig redovisning U, 3, 4, 5 2 hp

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se