Möbeldesign I, 12 hp (TCM014)

Furniture Design I, 12 credits

Huvudområde

Möbeldesign

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leo Johannsson

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram (TMMDE) 1 (HT 2017) 1, 2 , Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbeldesign

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet för möbeldesignprogrammet.

Lärandemål

Att ge studenten en introduktion i designprocessens förlopp från idé till färdig produkt, möbeldesignerns yrkesroll samt olika sätt att förhålla sig till identitetsbegreppets betydelse i gestaltningsfrågor.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • ställa upp och rita en traditionell arbetsritning i skala 1:1
 • grunderna i dataprogrammet AutoCad
 • manuellt rita och färglägga en presentationshandling
 • formulera och upprätta ett designprogram
 • grunderna i den traditionella designprocessen
 • självständigt tillverka en enkel möbelprototyp i skala 1:1

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
 • att framställa beredningsunderlag (ritningsunderlag för serie eller massproduktion i industri)
 • principerna för ett produktutvecklingsförlopp från idé till prototyp
 • hur frågor och begrepp kring identitet undersöks och gestaltas i vår samtidskonst.
 • sitt eget förhållningssätt och värderingar av den personliga gestaltandet, språket, genus, kön och social identitet, minnen och platser, sin historia, nationalitet och etnicitet

Kursinnehåll

Kursen är uppdelat i tre etapper, med introduktion i respektive ritteknik, designarbete, identitet och gestaltning.
I första etappen ges övning i grundläggande uppmätningsarbete och i att överföra verklighet till tvådimensionell ritning. Dataprogrammet AutoCad introduceras som verktyg i ritteknik. Det ges föreläsningar om design som metodik och begreppet, samt om rit- och uppmätningstekniker.
I andra etappen fokuseras på designarbete med föreläsningar om projektering, om att planera, att formulera, att genomföra och att presentera. Diskussioner förs om och kring skissarbete, och att tillverka och använda modellbyggtekniker, mockup, volymmodell, spikmodell och prototyp.
Ambitionen med kursens tredje etapp är att studenten skall bli insatt i den palett av frågeställningar kring identitet som konstnären har att ta ställning till i sitt kreativa skapande. Hur frågor kring identitet är inbegripna i konstens berättelse om sin samtid. Kursmomentet inleds med fyra konstteoretiska föreläsningar som belyser frågor kring identitet. Studenterna får instuderingsuppgifter som belyser ämnet identitet som underlag till samtal och diskussioner kring ämnet, för att sedan gå vidare med att göra egna gestaltningsarbeten, där studenten får göra egna undersökningar och reflektioner kring visuella gestaltningsfrågor i förhållande till ämne och innehåll. Studenterna får dessutom ta del av varandras arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i lektioner och projektarbete samt föreläsningar och studiebesök.
Konstteoretiska föreläsningar och instuderingsuppgifter utgör underlag för gemensamma samtal och reflektioner kring ämnet identitet. Praktiskt gestaltningsarbete med handledning genomförs både i grupp och enskilt.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Ritteknik AutocadU, G3 hp
UPG2Godkänt projektarbeteU, 3, 4, 56 hp
UPG3Workshop I, IdentitetU, G3 hp

Betygsskala

,

Institution

Inst för ekonomisk och industriell utv

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Leo Johannsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h

Kurslitteratur

Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag (sid 1 – 56)
Andersson, Niklas (1996). Skissteknik. En handbok i visualisering av designförslag. Umeå Universitet
Berglund, Erik (2007). Sittmöblers mått. Möbelinstitutets rapport nr 50. Växjö
Klint, Peter, Rudolfsson, Leif & Larson, Jan-Herman (1993). Ritteknik för möbelindustrin. Helsingborg: Trätek
Portfolio sätt att arbeta, tänka och lära (2006). Mölnlycke Ekelunds/Gleerups utbildnings AB.
Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag (sid 1 – 56) <br>Andersson, Niklas (1996). Skissteknik. En handbok i visualisering av designförslag. Umeå Universitet <br>Berglund, Erik (2007). Sittmöblers mått. Möbelinstitutets rapport nr 50. Växjö <br>Klint, Peter, Rudolfsson, Leif & Larson, Jan-Herman (1993). Ritteknik för möbelindustrin. Helsingborg: Trätek <br>Portfolio sätt att arbeta, tänka och lära (2006). Mölnlycke Ekelunds/Gleerups utbildnings AB.
UPG1 Ritteknik Autocad U, G 3 hp
UPG2 Godkänt projektarbete U, 3, 4, 5 6 hp
UPG3 Workshop I, Identitet U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.