Möbeldesign IV, 18 hp (TCM017)

Furniture Design IV, 18 credits

Huvudområde

Möbeldesign

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leo Johannsson

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Kandidatprogram i möbeldesign (TMMDE) 4 (VT 2017) 1, 2 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet för möbeldesignprogrammet samt godkänt resultat i tidigare designprojektkurs

Lärandemål

Att ge studenten förutsättningar att självständigt formulera, genomföra och reflektera över ett designprojekt i samverkan med hantverksstudent som beställare/euppdragsgivare och utifrån en redan formulerad designbrief generera idéer och genomföra ett projekt från koncept till färdigt produktförslag.
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

 • genomföra ett designuppdrag från redan formulerad designbrief till tredimensionell prototyp
 • tillverka presentationsmaterial både för digital presentation och på papper
 • självständigt lösa gestaltande och tekniska problem, gällande möbler och inredningsprodukter
 • behärska att arbeta mot en beställare eller uppdragsgivare och genomföra presentation för extern part
 • sammanställa och uppdatera en portfolio
 • rapportskrivning

Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått insikter i/om:
 • sitt personliga förhållningssätt till material, metoder, kommunikation och gestaltning
 • hur kontakter knyts med tillverkare och andra aktörer i möbelbranschen
 • den kroppsrelaterade konsten i vår samtid
 • den komplexitet som kroppen utgör i människans förhållande till sig själv
 • sitt språk, sin identitet och sig själv i världen
 • hur kroppen förhåller sig till det visuella språket och vår rumsuppfattning
 • hur kroppen är en del av våra redskap och utgör en referens i gestaltningsprocessen

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre etapper med fördjupade studier i designmetodik och projektarbete.
Den första etappen genomförs som ett projekt/ produktutvecklingsarbete på uppdrag av hantverksstudent respektive möbelproducent för att ge studenten insikt, övning och erfarenheter av designprocessens olika moment och utifrån de välja arbetsform, metod och tillvägagångssätt.
I kursens andra etapp skall studenten få inblick i och bli medveten om bl.a. förhållandet till kroppen som en referens i gestaltningsprocessen. Studenten ska öva sig i eget gestaltande genom arbete med skulptur kring ämnet kropp samt analysera och kritiskt reflektera kring ämnesområdets problematik.
I kursens tredje etapp ges studenten möjlighet att utveckla och uppdatera sin portfolio.
Studenten övas i rapportskrivning med syfte att framföra en tydlig hypotes.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i lektioner och projektarbete samt föreläsningar och studiebesök.
Konstteoretiska föreläsningar och instuderingsuppgifter utgör underlag för gemensamma samtal och reflektioner kring ämnet. Praktiskt gestaltningsarbete med handledning genomförs både i grupp och enskilt. Samtalet står i fokus.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG1Presentation av produktidé och upprättande av genomförandeprU, G2 hp
UPG2Reflektionsdok, en sammanst av i kursen samtl ingående momU, G3 hp
UPG3Projektarbete enligt godkänt programU, 3, 4, 57 hp
UPG4Workshop KroppU, G3 hp
UPG5RapportskrivningsövningU, G3 hp
UPG1: Vid redovisningstillfället visar du upp och berättar om dels produktidéer, genomförandeprogram, etappindelning och tidsplanering för projekt 2 ”gestaltningsprojektet” och dels en offert gällande projekt 1”produktdesignprojektet. (En offert är ett erbjudande om försäljning av en vara eller en tjänst till ett visst pris och enligt vissa i offerten fastställda villkor).
UPG2: Ett reflektionsdokument är en sammanställning av kursens alla delar och moment. Med en personlig reflektion över ditt arbete och kursens lärande mål.
UPG3: För att få godkänt betyg 3 ska du ha arbetad med både gestaltningsprojekt (avancerad möbel) och produktdesignprojektet (den lilla produkten). Du har arbetat efter ett väldefinierat genomförandeprogram indelat i tydliga etapper med etappavslut och analys inför vidare arbete, din målsättning och din avgränsning är tydlig. För betyg 4 respektive 5 görs en bedömning av idé, kreativitet och konstnärlig mognad (i Peer feedback samtal).
UPG4: Redovisning i form av en liten utställning då du förklarar dina tankar och funderingar. Du reflekterar särskilt över hur kroppen är en del av våra redskap och utgör en referens i gestaltningsprocessen.
UPG5: Består av två delar en skriftlig rapport och en portfolio. Rapportdelen är en inlämningsuppgift som du levererar via e-post. Vid portfolioredovisningen i visar du din samlade kompetens som designer.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Leo Johannsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 336 h

Kurslitteratur

Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag Andersson, Niklas (1996). Skissteknik. En handbok i visualisering av designförslag. Umeå Universitet Kerstin Wickman (1992) Form genom tiderna. 100 år av designhistoria Francis Watson (1978) Möbelkonstens historia. Bernces Francis D.K. Ching(1987) Interior Design Illustrated. Van Nostrand Reinhold New York David James (1999) Upholstery- A Complete Course -Revised Edition Ellen Suneson (2008) Den groteska kroppen En problematisering av kroppsliga representationer i feministisk konst. Centrum för genusvetenskap Lunds Universitet Anna Lena(1995) Konst, kön och blick ISBN 91-1-943542-8 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund (2004)Möten med bilder Studentliteratur 2004 ISBN 91-44-02325-1
Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag Andersson, Niklas (1996). Skissteknik. En handbok i visualisering av designförslag. Umeå Universitet Kerstin Wickman (1992) Form genom tiderna. 100 år av designhistoria Francis Watson (1978) Möbelkonstens historia. Bernces Francis D.K. Ching(1987) Interior Design Illustrated. Van Nostrand Reinhold New York David James (1999) Upholstery- A Complete Course -Revised Edition Ellen Suneson (2008) Den groteska kroppen En problematisering av kroppsliga representationer i feministisk konst. Centrum för genusvetenskap Lunds Universitet Anna Lena(1995) Konst, kön och blick ISBN 91-1-943542-8 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund (2004)Möten med bilder Studentliteratur 2004 ISBN 91-44-02325-1
UPG1 Presentation av produktidé och upprättande av genomförandepr U, G 2 hp
UPG2 Reflektionsdok, en sammanst av i kursen samtl ingående mom U, G 3 hp
UPG3 Projektarbete enligt godkänt program U, 3, 4, 5 7 hp
UPG4 Workshop Kropp U, G 3 hp
UPG5 Rapportskrivningsövning U, G 3 hp
UPG1: Vid redovisningstillfället visar du upp och berättar om dels produktidéer, genomförandeprogram, etappindelning och tidsplanering för projekt 2 ”gestaltningsprojektet” och dels en offert gällande projekt 1”produktdesignprojektet. (En offert är ett erbjudande om försäljning av en vara eller en tjänst till ett visst pris och enligt vissa i offerten fastställda villkor).
UPG2: Ett reflektionsdokument är en sammanställning av kursens alla delar och moment. Med en personlig reflektion över ditt arbete och kursens lärande mål.
UPG3: För att få godkänt betyg 3 ska du ha arbetad med både gestaltningsprojekt (avancerad möbel) och produktdesignprojektet (den lilla produkten). Du har arbetat efter ett väldefinierat genomförandeprogram indelat i tydliga etapper med etappavslut och analys inför vidare arbete, din målsättning och din avgränsning är tydlig. För betyg 4 respektive 5 görs en bedömning av idé, kreativitet och konstnärlig mognad (i Peer feedback samtal).
UPG4: Redovisning i form av en liten utställning då du förklarar dina tankar och funderingar. Du reflekterar särskilt över hur kroppen är en del av våra redskap och utgör en referens i gestaltningsprocessen.
UPG5: Består av två delar en skriftlig rapport och en portfolio. Rapportdelen är en inlämningsuppgift som du levererar via e-post. Vid portfolioredovisningen i visar du din samlade kompetens som designer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se