Praktikkurs - möbelkonservering, 30 hp (TCM030)

Practice - Furniture Conservation, 30 credits

Huvudområde

Möbelkonservering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulf Brunne

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOK Kandidatprogram i möbelkonservering (TMMKO) 5 (HT 2017) 1, 2 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbelkonservering

Rekommenderade förkunskaper

Möbelkonservering I, Möbelkonservering II, Chemistry for Conservators, Möbelkonservering III.

Lärandemål

Att ge studenten kunskap om möbelkonservatorns yrkesidentitet, yrkesetik och arbetssituation, bereda tillfälle till fördjupningsstudier inom valfritt specialområde samt en aktuell inblick i professionens senaste utveckling och uppdatering av det egna nätverket.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

  • värdera sina kunskaper och färdigheter i relation till yrkesområdets allmänt förekommande arbetsuppgifter
  • förstå betydelsen av att inhämta och selektera relevant information avseende konserveringsrelaterade frågeställningar
  • värdera och analysera konserveringsetiska överväganden i såväl nationell som internationell kontext
  • utföra olika typer av kvalificerade restaurerings- och konsolideringsåtgärder och andra uppgifter som förekommer på praktikplatsen
  • värdera och analysera vidtagna åtgärder utifrån såväl ett privat som musealt bevarandeperspektiv

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
  • hur en privat alternativt museal verksamhet fungerar
  • koder och förutsättningar för samarbete med övriga yrkeskategorier inom kulturvårdsområdet
  • sökvägar till ny kunskap och nya kontakter

Kursinnehåll

Kursen planeras med hänsyn tagen till den studerandes önskemål om eventuell specialisering. Kursen genomförs vid externa institutioner/verkstäder av relevans för utbildningen. Kursens detaljinnehåll planeras av ansvarig lärare i samråd med den studerande och extern handledare.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen under tredje läsårets första termin ska i yrkes- och forskningsförberedande syfte förläggas till externa institutioner/verkstäder. Arbetet ska med stöd av individuell handledning bedrivas självständigt.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Utfört och dokumenterat av handledaren anvisade arbetsuppgifU, G24 hp
UPG2Muntlig och skriftlig redovisning av praktikställets organisU, G6 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 240 h
Rekommenderad självstudietid: 560 h

Kurslitteratur

Meddelas av kursansvarig lärare och handledare efter samråd med den studerande.
Meddelas av kursansvarig lärare och handledare efter samråd med den studerande.
UPG1 Utfört och dokumenterat av handledaren anvisade arbetsuppgif U, G 24 hp
UPG2 Muntlig och skriftlig redovisning av praktikställets organis U, G 6 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se