Kunskapsproduktion, 6 hp (TCM041)

Learning Creation, 6 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kersti Sandin Bülow

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Kandidatprogram i möbeldesign 4 (VT 2017) 1 Svenska o
6KMOK Kandidatprogram i möbelkonservering 4 (VT 2017) 1 Svenska o
6KMOS Kandidatprogram i möbelsnickeri 4 (VT 2017) 1 Svenska o
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 4 (VT 2017) 1 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbeldesign
  • Kandidatprogram i möbelkonservering
  • Kandidatprogram i möbelsnickeri
  • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Lärandemål

Kursen syftar till diskussion, reflektion och insikter kring såväl vetenskapliga, praktiska som konstnärliga kunskapsområden. Fokus ligger på ”kunskapsproduktion”, dvs. metoder för att ta fram och kommunicera ”ny kunskap”.
Med kunskapsproduktion avses i denna kurs såväl forskning som andra sätt att skapa kunskap. Det finns olika typer av kunskap, en del kunskapsformer är vetenskapliga. I vetenskapligt arbete eftersträvas objektivitet, medan teknikvetenskapen och skapande verksamheter ofta förväntas skapa subjektiva värden. Forskning karaktäriseras av att det är en kollektiv verksamhet där varje insats är ett bidrag i en oavslutad kedja av kunskapsbyggande. Kunskapsproduktion kan vara baserad på forskningsinsatser, men begreppet innefattar också andra sätt att ta fram ny kunskap. Nyckelord i detta sammanhang är ”tyst kunskap” eller ”intuition”. Här antyds att värdefull kunskap redan finns i praktiken – utan att vara artikulerad.
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa olika metoder för att skapa kunskap och använda dessa för att reflektera, diskutera och redogöra för ditt eget arbete
  • diskutera, beskriva och argumentera för kvalitativa egenskaper hos, och nytta med, eget arbete i förhållande till olika intressenter som t.ex. en tänkt beställare, professionen, den enskilda människan, samhället, näringslivet och utbildning
Efter genomförd kurs ska den studerande fått insikter i/om:
  • historisk användning av teknik och möbelforskning samt behov och drivkrafter bakom teknik- och kvalitetsutveckling
  • centrala frågeställningar och diskussioner om kunskapsproduktion som t.ex.: Vad är vetenskap? Vad är forsknings- och utvecklingsarbete inom fält som konst, design, kultur, teknik och vetenskap?
  • olika metoder för att skapa kunskap, såväl kvalitativa som kvantitativa, samt använda dessa för att beskriva ett eget arbete

Kursinnehåll

Teknik- och möbelforskningshistoria, drivkrafter förr och nu, framtidens utmaningar. Metoder att skapa kunskap, kvalitativ och kvantitativ metod. Produktupplevelser, beskrivningar och värden. Vetenskapsteori, hypotesprövning, experiment och förklaringar. Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Några-ismer. Argumentationsteori. Kreativitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

UPG2SeminariumU, G2 hp
UPG1InlämningsuppgiftU, G4 hp
På kursen ges betyg Godkänd/Underkänd

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Kersti Sandin Bülow

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1840
Almevik, Gunnar (2004). Det sydgötiska husets (vetenskapliga) konstruktion. Rig. 2004:4, s. [193]-209
Harvard, Åsa & Ilstedt, Sara (red.) (2007). Under ytan: en antologi om designforskning / [redaktion: Åsa Harvard ... ; introduktionstexterna är skrivna av Sara Ilstedt Hjelm]. Stockholm: Raster (utvald artikel)
Referenslitteratur Berg, Per (2006). Möbelinstitutet: möbelforskning under ett halvt sekel. Stockholm: Montus
Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon (2001). Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 3. uppl. Stockholm: Thales
Handlingsburen kunskap, Rapport från en nordisk konferens 17-18 april 2008
Mattsson, Matts (2010). Stenar under vattenytan [Elektronisk resurs] : forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos
Molander, Bengt (2003). Vetenskapsfilosofi: en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. 2. uppl. Stockholm: Thales
Brülde, Bengt & Strannegård, Lars (2007). Den omätbara kvaliteten. Stockholm: Norstedts akademiska förlag
Ullmark, Peter (2004) Vad är det för speciellt med designforskning? http://www.designfakulteten.kth.se/sites/default/files/peter_ullmark2004.pdf
Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1840 <br>Almevik, Gunnar (2004). Det sydgötiska husets (vetenskapliga) konstruktion. Rig. 2004:4, s. [193]-209 <br>Harvard, Åsa & Ilstedt, Sara (red.) (2007). Under ytan: en antologi om designforskning / [redaktion: Åsa Harvard ... ; introduktionstexterna är skrivna av Sara Ilstedt Hjelm]. Stockholm: Raster (utvald artikel) <br>Referenslitteratur <b>Berg, Per (2006). Möbelinstitutet: möbelforskning under ett halvt sekel. Stockholm: Montus <br>Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon (2001). Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 3. uppl. Stockholm: Thales <br>Handlingsburen kunskap, Rapport från en nordisk konferens 17-18 april 2008 <br>Mattsson, Matts (2010). Stenar under vattenytan [Elektronisk resurs] : forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur <br>Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos <br>Molander, Bengt (2003). Vetenskapsfilosofi: en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. 2. uppl. Stockholm: Thales <br>Brülde, Bengt & Strannegård, Lars (2007). Den omätbara kvaliteten. Stockholm: Norstedts akademiska förlag <br>Ullmark, Peter (2004) Vad är det för speciellt med designforskning? http://www.designfakulteten.kth.se/sites/default/files/peter_ullmark2004.pdf
UPG2 Seminarium U, G 2 hp
UPG1 Inlämningsuppgift U, G 4 hp
På kursen ges betyg Godkänd/Underkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se