Visuell kommunikation och gestaltning III, 3 hp (TCM060)

Visual Communication and Interpretation III, 3 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Visuell kommunikation och gestaltning I och II

Lärandemål

Att uppnå förståelse för hur konstnärliga idéer genereras i samtal med andra och hur en konstnärlig idé kan utvecklas till en gestaltning genom samarbete. Att uppvisa en vidareutvecklad förmåga att kunna gestalta och kommunicera konstnärliga idéer och frågeställningar. Att uppnå förmågan att hantera ett antal utställningstekniska kunskaper för att kunna producera en egen utställning.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • hantera ett antal verktyg i ett utställningsarbete såsom modellbygge, samt kunna formulera och gestalta ett utställningskoncept
 • förhålla sig till hur frågor och begrepp som rör hållbarhet berörs i konsten, med fokus på samtidskonst
 • reflektera över begreppet hållbarhet och omsätta denna reflektionen i form av en visuell gestaltning
 • påvisa en fördjupad förståelse för hur materialvalen och hantverket korresponderar med konceptet
 • fördjupa argumenten för den konceptuella idén och de estetiska valen

 

Kursinnehåll

Utställningskunskap. Konstnärlig gestaltning på tema hållbarhet. Handledningsbaserat konstnärligt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier. Undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod. Projektarbeten. Muntlig och skriftlig redovisning. Grupparbete.
Kursen är utspridd över terminen.

Examination

UPG1Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisningU, G1.5 hp
UPG2Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisningU, G1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Inst för ekonomisk och industriell utv

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h

Kurslitteratur

Artiklar
Ceschin, Fabrizio & Gaziulusoy, Idil., Design for Sustainabiliy: An Evolutionary Review. Design Research Society. Conference Paper 2016

Artiklar

Ceschin, Fabrizio & Gaziulusoy, Idil., Design for Sustainabiliy: An Evolutionary Review. Design Research Society. Conference Paper 2016
UPG1 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning U, G 1.5 hp
UPG2 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning U, G 1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.