Möbeldesign II, 15 hp (TCM061)

Furniture Design II, 15 credits

Huvudområde

Möbeldesign

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leo Johannsson

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 2 - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbeldesign

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet för möbeldesignprogrammet.

Lärandemål

Att ge studenten en introduktion i möbeldesignerns roll, designetik och produktionsmetoder samt förutsättningar att formulera ett eget förhållningssätt till design, material och tillverkningsteknik.
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • söka information genom olika medier och metoder
  • använda egenhändigt tillverkat underlag för prototyptillverkning
  • välja och argumentera för material och metoder för tillverkning av enklare prototyper
  • grunder och principer i rapportskrivning
  • framställa en traditionell presentationshandling, digitalt, på papper och i modell och sammanställa en portfolio

Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått insikter i/om:
  • svensk möbelindustris förutsättningar, produktion och produkter
  • vad designkoncept kan innebära
  • principer för upprättande av ett genomförandeprogram
  • att arbeta med skissprocess

Kursinnehåll

Kursen första del är uppdelad i tre workshops: I skissarbete, II Designgrupper, III designkoncept (att tänka konceptuellt) med övning i att skriva rapport (ingår i workshop III). Kursens andra del innehåller en rad studiebesök och ett designprojekt. Här ges studenten inblick i svensk möbelindustri genom studiebesök. I kursen diskuteras möbeldesignerns roll och ansvar. Studenten övas i att söka information genom olika insamlings- och skisstekniker och att i upprätta genomförandeprogram. I kursen ges studenten möjlighet att genomföra någon eller några av de egna produktidéerna som arbetats fram under kursen. I kursen förs samtal och diskussioner om materialhantering och val av olika tillverkningstekniker med mål att åstadkomma en skalmodell eller prototyp. Foto.
Workshop I Nyckelorden trä plus ett annat material utgör avstampen i en idéskissetapp. Målet är att generera skissförslag kring frågeställningar som: vad förvarar människor i vad och varför eller vem sitter var, på vilket sätt och varför. Kan trä och ett ytterligare material kombineras för att skapa spännande lösningar? Håll ögonen öppna, titta hemma, titta i butiker och i offentliga lokaler, konstatera vad, var och på vilket sätt vi människor förvarar olika saker, prylar, kläder mm. Materialet sammanställs i form av en portfolio.
Workshop II Informationsinsamling utgör nyckelordet i denna etapp. Studentens uppdrag är att i grupp insamla, sammanställa och presentera material om och kring ett design- eller konstnärskollektiv. I uppdraget ingår också att gemensamt formge och tillverka en ”pryl” som tar sitt avstamp i design- eller konstnärskollektivets uttryck och/eller filosofi.
Workshop III Att formulera och uttrycka sig kring ett koncept. När form inte nödvändigtvis “follows function” eller estetik, utan istället är underordnat ett koncept. En Workshop som undersöker vad konceptdesign är. Designprocessen varieras till att formulera ett tydligt koncept, och tillämpar form inom det. Skriftlig rapport och dokumentation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i workshops, lektioner och projektarbete samt föreläsningar och studiebesök.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG1Presentation av produktidé och upprättande av designprogramU, G2 hp
UPG2Reflektionsdokument, sammanst. av i kursen samtliga momentU, G2 hp
UPG3Projektarbete enligt godkänt programU, 3, 4, 57 hp
UPG4Projektarbete i gruppU, G2 hp
UPG5Rapportskrivningsövning/portfolioredovisningU, G2 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Inst för ekonomisk och industriell utv

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Leo Johannsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 256 h

Kurslitteratur

Re:form - svenskt samtida konsthantverk under debatt (2005).). Arvinius förlag
Svensk smak - myter om den moderna formen (2001).). Ordfront förlag
Handbok i inredningsprojektering (1996). AB Svensk Byggtjänst, sid125 – 192
Arwidson, Bertil (2006). 100 år med svenska möbler. Från snickeri till möbelindustri. AB Svensk Byggtjänst
Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder.Carlssons Bokförlag. 1994
Re:form - svenskt samtida konsthantverk under debatt (2005).). Arvinius förlag <br> Svensk smak - myter om den moderna formen (2001).). Ordfront förlag <br> Handbok i inredningsprojektering (1996). AB Svensk Byggtjänst, sid125 – 192<br> Arwidson, Bertil (2006). 100 år med svenska möbler. Från snickeri till möbelindustri. AB Svensk Byggtjänst<br> Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder.Carlssons Bokförlag. 1994
UPG1 Presentation av produktidé och upprättande av designprogram U, G 2 hp
UPG2 Reflektionsdokument, sammanst. av i kursen samtliga moment U, G 2 hp
UPG3 Projektarbete enligt godkänt program U, 3, 4, 5 7 hp
UPG4 Projektarbete i grupp U, G 2 hp
UPG5 Rapportskrivningsövning/portfolioredovisning U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.