Visuell kommunikation och gestaltning IV, 3 hp (TCM068)

Visual Communication and Interpretation IV, 3 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 4 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 4 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 4 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Visuell kommunikation och gestaltning I, II och III

Lärandemål

Att fördjupa förmågan att hantera ett antal bildspråkliga begrepp med tonvikt på 2d med inslag av 3d form för att visualisera de egna idéerna, samt att vidareutveckla det personliga visuella konstnärliga språket och uttrycket. Att uppnå nya insikter om hur konstnärliga idéer genereras i samarbete med andra och vidareutveckla den egna liksom den kollektiva förmågan att gestalta dessa idéer, samt påvisa en fördjupad förståelse för hur olika frågeställningar och gestaltningsmetoder kan användas för att kommunicera ett konstnärligt koncept.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa med fördjupade och vidgade kunskaper och förmågor ett antal bildspråkliga element och begrepp (proportioner, balans, riktningar, rytm/rörelse, volym/rum, materialitet/yta och valör) som analysverktyg i en 2 och 3d gestaltning,
 • tillämpa dessa bildspråkliga element och begrepp och deras samverkan för att problematisera och formulera en mer komplex rumslig gestaltning i en 2d gestaltning.
 • förhålla sig till hur frågor och begrepp som rör makt och rättvisa (ekonomiska/postkoloniala/genusmedvetna perspektiv och strukturella hierarkier) berörs i konsten, med fokus på samtidskonst
 • reflektera över begreppet makt och rättvisa och omsätta denna reflektionen i form av en visuell gestaltning
 • påvisa nya insikter om hur materialvalen och hantverket korresponderar med konceptet
 • kritiskt reflektera kring den konceptuella idén och de estetiska valen

 

Kursinnehåll

Gestaltningsövningar i 2 och 3d form med levande modell. Frihandsteckning. Konstnärlig gestaltning på tema makt och rättvisa. Handledningsbaserat konstnärligt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier. Laborationer. Undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod. Projektarbeten. Muntlig och skriftlig redovisning. Grupparbete.
Kursen pågår hela höstterminen.Föreläsningar. Seminarier. Laborationer. Undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod. Projektarbeten. Muntlig och skriftlig redovisning. Grupparbete.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Inlämningsuppgift muntlig redovisningU, G1.5 hp
UPG2Inlämningsuppgift muntlig och skriftlig redovisningU, G1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Inst för ekonomisk och industriell utv

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h

Kurslitteratur

Böcker
Sparke, Penny, (2003) Postmodernitet, postmodernism och kvinnlig smak. i Design och Konst – texter om gränser och överskridanden (2). Skriftserien Kairos nr. 8:2. Rasters förlag

Böcker

Sparke, Penny, (2003) Postmodernitet, postmodernism och kvinnlig smak. i Design och Konst – texter om gränser och överskridanden (2). Skriftserien Kairos nr. 8:2. Rasters förlag
UPG1 Inlämningsuppgift muntlig redovisning U, G 1.5 hp
UPG2 Inlämningsuppgift muntlig och skriftlig redovisning U, G 1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.