Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (TDDC74)

Programming: Abstraction and Modelling, 8 credits

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jalal Maleki

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 2 (VT 2018) 1, 2 2, 1 Svenska Linköping o
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 2 (VT 2018) 1, 2 2, 1 Svenska Linköping o
6KMAT Matematik, kandidatprogram 2 (VT 2018) 1, 2 2, 1 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Matematik, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Elementär datorvana.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla förmåga att representera och lösa problem med hjälp av konstruktioner i datorspråk. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för grundläggande datavetenskapliga begrepp relaterade till programmering och programspråk, särskilt funktionella språk
 • metodiskt lösa programmeringsrelaterade problem i en interaktiv programutvecklingsmiljö
 • representera problem och lösningar till dessa i form av rekursiva och iterativa algoritmer och kunna uppskatta tid- och rumskomplexiteten för enklare fall
 • konstruera abstraktioner som möjliggör design av program som är lättförståliga, återanvändbara och kan underhållas lättare
 • genomföra ett mindre programmeringsprojekt

Kursinnehåll

 • Handhavande av aktuella datorsystem.
 • Översiktlig introduktion till datavetenskap.
 • Programspråket SCHEME: uttryck, symboler, listor, variabler och omgivningar, lambda-uttryck, procedurer, högre-ordningens procedurer.
 • Abstraktion: procedurell abstraktion, dataabstraktion med abstrakta datatyper och gränssnitt.
 • Algoritmisk problemlösning: iterativa och rekursiva beräkningsprocesser.
 • Grundläggande datastrukturer: träd, köer och tabeller. Pekare. strömmar.
 • Programmeringsparadigmer: Funktionell, imperativ och objektorienterad programmering.
 • Modeller för evaluering av program: substitutionsmodellen, omgivningsmodellen.
 • Modellering av objekt och tillstånd. Tilldelning.
 • Organisation och modularitet i större program. Datadriven programmering.
 • Fördjupning i en del av dessa områden sker inom ramen för projektarbetet. Specifikation och dokumentation av ett projekt.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Föreläsningar och lektioner behandlar kursens grundläggande begrepp. Lektioner och laborationer ger exempel på deras användning genom programmeringsuppgifter. Kursen avslutas med ett mindre projektarbete. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats utöver den schemalagda undervisningen.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

KTR4Frivillig datorduggaU, G0 hp
KTR3Frivillig datorduggaU, G0 hp
PRA1ProjektU, 3, 4, 53 hp
LAB1LaborationerU, G3 hp
DAT1DatortentamenU, 3, 4, 52 hp
Som första tentamenstillfälle räknas de två duggorna som ges under kursens gång under VT1 och VT2. Tentamenstillfällen för hela kursen ges under juni, oktober och augusti. I slutbetyget vägs resultatet från DAT1, LAB1 och PRA1, se kursinformation.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Programmering - tillämpning och datastrukturer. Data och programstrukturer

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Jalal Maleki

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDC74

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h

Kurslitteratur

Abelson, H, Sussman, G, J, Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press. Boken finns även att tillgå på http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html
Abelson, H, Sussman, G, J, Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press. Boken finns även att tillgå på http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html
KTR4 Frivillig datordugga U, G 0 hp
KTR3 Frivillig datordugga U, G 0 hp
PRA1 Projekt U, 3, 4, 5 3 hp
LAB1 Laborationer U, G 3 hp
DAT1 Datortentamen U, 3, 4, 5 2 hp
Som första tentamenstillfälle räknas de två duggorna som ges under kursens gång under VT1 och VT2. Tentamenstillfällen för hela kursen ges under juni, oktober och augusti. I slutbetyget vägs resultatet från DAT1, LAB1 och PRA1, se kursinformation.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se