Programutvecklingsmetodik, 12 hp (TDDC88)

Software Engineering, 12 credits

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristian Sandahl

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MDAV Datavetenskap, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6MMAT Matematik, masterprogram (Datalogi) 3 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6MMAT Matematik, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Datateknik) 7 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
6MICS Computer Science, masterprogram (Programmering och mjukvarumetoder) 3 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Datavetenskap, masterprogram
 • Matematik, masterprogram
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Computer Science, masterprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande programmering i Java, algortimer och databaser.
Grundläggande kunskaper om webprogrammering, teamarbete, modellering och testning.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna skall förvärva goda kunskaper inom storskalig programutveckling. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • förklara och exemplifiera grundläggande koncept inom området storskalig programutveckling
 • specificera, modellera, implementera och testa ett mindre programvarusystem
 • definiera, planera och genomföra ett utvecklingsprojekt i grupper om ca 30 studenter, där flera mindre grupper kan bildas.
 • inhämta, analysera och dokumentera erfarenheter från det egna utvecklingsprojektet
 • använda grundläggande funktioner hos ett urval av industriellt använda verktyg

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under föreläsningar:

 • Kravhantering.
 • Styrning och ledning av programvaruutvecklingsprocessen.
 • System design och detaljerad design.
 • Testning och konfigurationshantering.
 • Programvarukvalitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Föreläsningarna ägnas åt teoridelen, med exempel från industri och forskning. Projektet organiseras genom att studenterna grupperas i projektgrupper och i samarbete driver ett utvecklingsprojekt med en fiktiv eller reell kund som kravställare. Projektet avser att belysa de olika stegen i utvecklingsprocessen: förstudie, kravspecifikation, system design, detaljerad design, implementering, integration, testning och leverans. Iterativa utvecklingsmetoder praktiseras. Seminarierna utformas som projektstatusmöten och ger studenterna möjlighet att träna presentationsteknik, samt koordinera och diskutera projektets framsteg. Närvaro är obligatorisk.
Laborationerna genomförs i grupper om 2 studenter och ger grundläggande träning i ett urval av verktyg som ansluter till teorikursen.
Om kunden är extern, skallstudenterna bskriva avtal med uppdragsgivaren om tystnadsplikt enligt uppdragsgivarens önskemål.
Kursen pågår hela höstterminen, men ca 2/3 av kursmomenten är förlagda till ht1.

Examination

UPG1Frivillig inlämningsuppgiftU, 3, 4, 50 hp
PRA1ProjektarbeteU, 3, 4, 56 hp
LAB1LaborationerU, G2 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp
TEN1 är en skriftlig tentamen på kursboken och föreläsningarna. Innan tentamen ges en för studenten valbar serie inlämningsuppgifter, vilka kan ge extra poäng på första tre ordinarie tentamentillfällena. För godkänt krävs ett visst antal poäng fördelat på områdena: Kravanalys, Planering & Processer, Design och Arkitektur, Test och Programvarukvalitet. För betygen 4 och 5 krävs ett högre antal totalpoäng. Tillåtna hjälpmedel är 2 handskrivna A4-ark. PRA1 är ett projekt där både gruppens och individens prestationer betygssätts

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Avancerade kurser i datateknik

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Kristian Sandahl

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDC88/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 80 h
Rekommenderad självstudietid: 240 h

Kurslitteratur

Böcker
Pfleeger, Shari Lawrence, Atlee, Joanne M., Pfleeger, Shari Lawrence, (2010) Software engineering : theory and practice
ISBN: 0138141819,9780138141813
Boston [u.a.] : Pearson, 2010. 4. ed., internat. ed.

Böcker

Pfleeger, Shari Lawrence, Atlee, Joanne M., Pfleeger, Shari Lawrence, (2010) Software engineering : theory and practice

ISBN: 0138141819,9780138141813

Boston [u.a.] : Pearson, 2010. 4. ed., internat. ed.

UPG1 Frivillig inlämningsuppgift U, 3, 4, 5 0 hp
PRA1 Projektarbete U, 3, 4, 5 6 hp
LAB1 Laborationer U, G 2 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp
TEN1 är en skriftlig tentamen på kursboken och föreläsningarna. Innan tentamen ges en för studenten valbar serie inlämningsuppgifter, vilka kan ge extra poäng på första tre ordinarie tentamentillfällena. För godkänt krävs ett visst antal poäng fördelat på områdena: Kravanalys, Planering & Processer, Design och Arkitektur, Test och Programvarukvalitet. För betygen 4 och 5 krävs ett högre antal totalpoäng. Tillåtna hjälpmedel är 2 handskrivna A4-ark. PRA1 är ett projekt där både gruppens och individens prestationer betygssätts

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se