Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (TDDC91)

Data Structures and Algorithms, 6 credits

Huvudområde

Informationsteknologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 3 (HT 2018) 1 3 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informationsteknologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i informationsteknologi

Särskild information

Kursen går sista gången 2018 och ersätts därefter av TDDE22.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Diskret matematik. Analys i en variabel. Grundläggande programmering och programspråket Java.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenten verktyg att självständigt kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar tid och minne.
Efter genomgången kurs skall den studerande:

 • ha god förmåga att analysera tids- och rumskomplexitet hos iterativa och enkla rekursiva algoritmer.
 • kunna redogöra för och använda de vanligaste abstrakta datatyperna och sorteringsalgoritmerna.
 • kunna implementera de vanligaste abstrakta datatyperna med olika datastrukturer och algoritmer.
 • kunna beskriva etablerade metoder för design (och analys) av algoritmer i allmänhet.

Kursinnehåll

 • Grundläggande begrepp
 • Matematiska grunder för algoritmanalys
 • Grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer såsom listor, stackar, köer, sökträd, hashtabeller och grafer.
 • Resursanalys av algoritmer
 • Sortering och urval
 • Paradigmer för design av algoritmer

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningarna används till genomgång av teori. Lektionerna används till övningar. Laborationerna är huvudsakligen datorbaserade men innehåller även vissa "skrivbordsmoment".

Examination

BAS1BasgruppsarbeteU, G1 hp
DAT1DatortentamenU, 3, 4, 52 hp
UPG1Frivillig uppgiftU, G0 hp
LAB1LaborationskursU, G2 hp
UPG2Datorbaserade inlämningsuppgifterU, G1 hp
UPG1 består av en samling frivilliga progammeringsuppgifter som, om de löses, ger bonuspoäng till kursomgångens första tentamenstillfälle.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

 

 

Övrig information

Konstruktion och analys av algoritmer. Komplexitetsteori.
 

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Erik Nilsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDC91/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
BAS1 Basgruppsarbete U, G 1 hp
DAT1 Datortentamen U, 3, 4, 5 2 hp
UPG1 Frivillig uppgift U, G 0 hp
LAB1 Laborationskurs U, G 2 hp
UPG2 Datorbaserade inlämningsuppgifter U, G 1 hp
UPG1 består av en samling frivilliga progammeringsuppgifter som, om de löses, ger bonuspoäng till kursomgångens första tentamenstillfälle.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se