Designstudio II, 12 hp (TDDE03)

Design Studio II, 12 credits

Huvudområde

Produktutveckling

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Teknisk design) 8 (VT 2022) 1, 2 3, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 8 (VT 2022) 1, 2 3, 3 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Produktutveckling

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling

Rekommenderade förkunskaper

Designstudio I

Lärandemål

Studenterna ska utveckla avancerade kunskaper, förmågor och attityder i och om design baserat på tjänsteverksamheters behov av design, givet ett specifikt utmaningsområde av samhällelig och teknisk karaktär. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Förklara och använda teorier och metoder från design för tjänster och tjänstesystem
 • Välja lämpliga designmetoder och -verktyg samt använda dessa i en verklig tjänstesystemskontext, som involverar multipla aktörer i designprocessen
 • Reflektera över design metoder och verktyg I relation till tjänstesystem och samskapande av värden
 • Reflektera över ett givet tema och dess implikationer för utmaningskontexten, baserat på kunskap om temats centrala koncept
 • Integrera och tillämpa disciplinära färdigheter i ett mångdisciplinärt sammanhang
 • Utveckla förståelse för ett utmaningsområde och dess kontexter genom fältstudier och relevant teori, samt genom att integrera kunskap från många olika perspektiv
 • Syntetisera och kommunicera sådan kunskap till gagn för ett pågående designarbete
 • Sammanställa och presentera design resultat i online media

Genom kursen skall studenten dessutom vidareutveckla sin förmåga och förståelse för att arbeta med designkritik, designhistoria, samt ansvarsfull design.

Kursinnehåll

Studenter engagerar sig i tjänstesystemsammanhang där det finns designutmaningar rörande adaptiva system, policyutveckling, medborgardeltagande, samproduktion och resursintegration. Exempel på sådana sammanhang kan vara välfärd, omsorg och hälsa, samt migration.

Innehållet i kursen omfattar, designundersökningsmetoder, synkrona och diakrona gestaltningsmetoder, statisk och dynamisk prototyping, faciliteringsarbete, modellering i tjänsteutveckling, samskapande av värden, resursintegration, social innovation, designkritik, ansvarsfull design, bedömning av designarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är studiobaserad, med föreläsningar, handledning och seminarier som understöd. Studenter arbetar i team och individuellt. Handledning görs av lärare, professionella designer och experter inom utmaningens område. Utmaningen kommer att kräva flera tolkningar och designarbeten, från sociomateriella och policy-drivna till organisatoriska processer. Resultaten presenteras i multipla format, delvis publicerade online.

Examination

UPG3Individuell tematisk uppgiftU, 3, 4, 54 hp
UPG4Individuellt projektmaterialU, 3, 4, 51 hp
MOM1Inledande designövningU, G1 hp
PRA1DesignprojektU, 3, 4, 56 hp

Designprocess, designresultat och analys är alla underlag för examination. Medvetna och väl motiverade bedömningar, val och synteser av metod, problem och lösningar premieras. Utmärkt kvalitet bedöms baserat på analytisk och kreativ excellens.

Slutligt betyg på kursen sätts som ett viktat medelvärde baserat på de olika examinationsmomenten

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Stefan Holmlid

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG3 Individuell tematisk uppgift U, 3, 4, 5 4 hp
UPG4 Individuellt projektmaterial U, 3, 4, 5 1 hp
MOM1 Inledande designövning U, G 1 hp
PRA1 Designprojekt U, 3, 4, 5 6 hp

Designprocess, designresultat och analys är alla underlag för examination. Medvetna och väl motiverade bedömningar, val och synteser av metod, problem och lösningar premieras. Utmärkt kvalitet bedöms baserat på analytisk och kreativ excellens.

Slutligt betyg på kursen sätts som ett viktat medelvärde baserat på de olika examinationsmomenten

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se