Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (TDDE06)

Large-Scale Software Development - Structures and Processes, 6 credits

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ola Leifler

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Studenter ska innan kursen ha god förtrogenhet med enhetstestning och designmönster i programvara, samt grundläggande kunskaper i versionshantering och byggverktyg för programvara. Studenter måste ha god förmåga att tillgodogöra sig tekniska texter på engelska.

Lärandemål

Studenterna ska efter genomgången kurs:

 1. Kunna redogöra för olika roller i ett storskaligt utvecklingsprojekt
 2. Beskriva organisation, krav, och kodkonventioner i ett storskaligt utvecklingsprojekt
 3. Använda verktyg och metoder för storskalig programvarutveckling
 4. Analysera metoder för storskalig programvaruutveckling med avseende på tillämpbarhet i givet projekt.

 

Kursinnehåll

 

 • Modulsystem för stora programvaruprojekt,
 • Kommunikation i distribuerade utvecklingsgrupper,
 • Tekniker och verktyg för automatisering av beroendehantering, testning och driftsättning av programvara såsom Maven, Jenkins och Docker.
 • Principer för distribuerade versionshanteringssystem såsom Git och Mercurial. 

Undervisnings- och arbetsformer

Laborationsserie, föreläsningar, seminarier.
Kursen pågår hela vårterminen.  
 

Examination

LAB1LaborationsuppgifterU, 3, 4, 54 hp
UPG1InlämningsuppgifterU, G2 hp

UPG1: Individuell genom inlämning baserat på frågor att besvara inför varje seminarium. Mål 1 & 2 examineras främst av UPG1.
LAB1: Lab i grupp. Examineras individuellt, muntligen i slutet av laborationsserien för graderade betyg. Mål 3 & 4 examineras främst av LAB1.
Kursen examineras tre gånger per läsår i omtentaperioder.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LAB1 Laborationsuppgifter U, 3, 4, 5 4 hp
UPG1 Inlämningsuppgifter U, G 2 hp

UPG1: Individuell genom inlämning baserat på frågor att besvara inför varje seminarium. Mål 1 & 2 examineras främst av UPG1.
LAB1: Lab i grupp. Examineras individuellt, muntligen i slutet av laborationsserien för graderade betyg. Mål 3 & 4 examineras främst av LAB1.
Kursen examineras tre gånger per läsår i omtentaperioder.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se