Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (TDDE25)

Perspectives to Computer and Software Technology, 6 credits

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Patric Doherty

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping o
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 1 (HT 2017) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i datateknik
  • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Rekommenderade förkunskaper

Även om det inte finns några formella förkunskapskrav annat än tilltärdeskraven till programmet så kommer kursen att läsas parallellt med introduktionskurserna i programmering och vara tätt kopplade till dessa.

Lärandemål

Det huvudsakliga målet med denna kurs är att ge studenterna en bred översikt och kartläggning av datavetenskap och datateknik. Avsikten är att ge en grund för att förstå både relevans av och inbördes samband mellan grundläggande ämnen och framtida kurser som studenterna kommer att genomgå inom detta område. Efter denna kurs skall studenten kunna:

  • Förklara på en grundläggande nivå både bredd och djup i datavetenskap och datateknik som ett område.
  • Visa en praktisk förståelse för "computational thinking" som ett sätt att modellera, lösa problem och skriva program.
  • visa detta praktiskt genom att delta i ett programmeringsprojekt som gäller en eller flera av de ämnen som presenteras under föreläsningarna.

Kursinnehåll

Följande kommer att ingå i kursen:

  • Utvalda perspektivämnen i datavetenskap och datateknik presenteras vid seminarier
  • Seminarier som förstärker "Computational thinking" i modellering, problemlösning och programmering.
  • Praktisk handledning av programmeringsprojekten som presenteras vid seminarier.
  • Introduktion av begreppet hållbar utveckling inom datateknik och datavetenskap.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen kommer att organiseras kring perspektivseminarier och ett programmeringsprojekt som består av både en programmeringsdel och en skriftlig del. Programmeringsprojektet kommer att integreras med inledande kurs i programmering som läses parallellt med denna kurs. Kursen avslutas med en heldagskonferens där var och en av studentgrupperna kommer att presentera sina programmeringsprojekt för alla kursdeltagare. Ett urval av ta-med-hem-frågor som rör perspektivämnena kommer att distribueras. Den avslutande konferensen är obligatoriskt att delta i.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1InlämningsuppgifterU, G2 hp
PRA1ProjektarbeteU, G4 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Examinator

Patric Doherty

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDD63

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker
J. Glenn Brookshear, Computer Science: An Overview Latest Edition

Selected readings. Att distribueras under kursen.

Kompletterande litteratur

Böcker

J. Glenn Brookshear, Computer Science: An Overview Latest Edition

Selected readings. Att distribueras under kursen.

UPG1 Inlämningsuppgifter U, G 2 hp
PRA1 Projektarbete U, G 4 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se