Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (TDDE42)

Web Production with Dynamic Layout, 6 credits

Huvudområde

Datavetenskap Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jody Foo

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 4 (VT 2019) 1 3 Svenska/Engelska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datavetenskap, Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om webbproduktion, HTML, CSS och JavaScript t.ex. genom kurserna Medieproduktion - processer och verktyg tillsammans med Dokumentproduktion och publicering.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att deltagaren utvecklar en förståelse för hur man arbetar med ett digitalt medium som kräver att layouten kan anpassas dynamiskt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa aktuella verktyg för webben för att producera webbsidor med dynamisk layout och dynamiskt innehåll
  • tillämpa och planera dynamisk layout för webbsidor
  • bedöma layoutlösningar med avseende på dess tilltänka publiceringsmedie

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande:

  • Förberedelse och planering av dynamisk, gridbaserad layout
  • Layout med HTML5 och CSS3
  • Användning och implementation av responsiv design för webbproduktion
  • Ramverk för responsiv design
  • Användning av CSS3, JavaScript och jQuery för animation och visning av element

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

PRA2Individuellt arbeteU, 3, 4, 54 hp
PRA1LaborationsarbeteU, G2 hp

PRA1 är labbserien med förberedeleseuppgifter, labben och muntlig redovisning. Görs i grupper om två. PRA2 är en större uppgift med ev. integration med andra kurser. Görs individuellt.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Meddelas åtta veckor innan kursstart.

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Påbyggnadskurser 

3D Grafik, Integrerad medieproduktion samt Marknadsmedvetenhet i internationell mediöverskrivande design och produktion.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Jody Foo

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h

Kurslitteratur

Fastställs senare
Fastställs senare
PRA2 Individuellt arbete U, 3, 4, 5 4 hp
PRA1 Laborationsarbete U, G 2 hp

PRA1 är labbserien med förberedeleseuppgifter, labben och muntlig redovisning. Görs i grupper om två. PRA2 är en större uppgift med ev. integration med andra kurser. Görs individuellt.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se