Programvarukvalitet, 6 hp (TDDE46)

Software Quality, 6 credits

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristian Sandahl

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Säkra system) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Säkra system) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Säkra system) 8 (VT 2020) 1, 2 2, 2 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Programutvecklingsmetodik.

Projekt-baserad kandidatkurs inom datateknik eller informationsteknologi

Kunskaper i programmering i flera språk.

Kunskaper i diskret matematik och matematisk statistik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • analysera de vanligaste kvalitetsfaktorerna hos programvara

 • konstruera modeller för hur kvalitetsfaktorer hos programvara kan mätas

 • tillämpa verktyg för att förbättra produktkvalitet

 • tillämpa ett beskrivningsspråk av processer

 • analysera processer hos ett programmeringsprojekt

 • tillämpa metoder och verktyg för att förbättra processer

 • utvärdera produktkvalitet hos ett programmeringsprojekt

 • utvärdera processer hos ett programmeringsprojekt

 • integrera kvalitetsutvärderingar i ett pågående programmeringsprojekt

 

Kursinnehåll

 • Metriker för produkt, process och resurser

 • Goal-Question-Metric metoden

 • Verktyg för mätning, verifiering och feldetektering

 • Essence-standarden för att beskriva och arbeta med programutvecklingsmetoder

 • Kvalitetssäkringsmetoder

 • Utvärdering av pågående projekt

 • Choaching av medlemmar i ett pågående projekt

 • Skriva en kvalitetsrapport

 

Undervisnings- och arbetsformer

Teori förmedlas via föreläsningar.

Laborationer på verktyg.

Studenterna organiseras i grupper, var och en med ansvar för att utvärdera och förbättra kvalitet och kvalitetsarbete hos ett pågående studentprojekt i lägre årskurs. Gruppen kommer att interagera under hela terminen med studenterna från lägre årskurs. Under ett antal seminarier utbyter grupperna erfarenheter och gör handlingsplaner. Inhämtad teori redovisas i samband med seminarierna. Uppdraget kan liknas vid ett konsultarbete och avslutas med en rapport som deltagarna i den lägre årskursen kan ha som underlag för sina kandidatarbeten. Varje rapport innehåller en gemensam del och en individuell utredning.

Examination

PRA1ProjektarbeteU, 3, 4, 54 hp
LAB1DatorlaborationerU, G2 hp

 Projekt 4 hp kärver coaching-möten med studenterna i lägre årskurs, deltagande i 80% av seminarierna och en godkänd rapport. Väl genomförda seminarier och individuella utredningar kan ge högre betyg. (U, 3, 4, 5)

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Anslås på kurshemsidan

Övrig information

Påbyggnadskurser

Det är en fördel att läsa kursen Programvaruarkitekturer samtidigt som denna kurs.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Kristian Sandahl

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h

Kurslitteratur

Övrigt

Artiklar som laddas ner från bibliotekets databaser.

Övrigt

Artiklar som laddas ner från bibliotekets databaser.

PRA1 Projektarbete U, 3, 4, 5 4 hp
LAB1 Datorlaborationer U, G 2 hp

 Projekt 4 hp kärver coaching-möten med studenterna i lägre årskurs, deltagande i 80% av seminarierna och en godkänd rapport. Väl genomförda seminarier och individuella utredningar kan ge högre betyg. (U, 3, 4, 5)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se