Objektorienterad problemlösning, 10 hp (TDDI82)

Object Oriented Problem Solving, 10 credits

Huvudområde

Datateknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Klas Arvidsson

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik 2 (VT 2018) 2 3 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik

Särskild information

Får ej ingå i examen tillsammans med TDDI14, TDIU04, TDDI22.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs inom objektorinterad programmering, gärna C++.

Lärandemål

Studenten skall tillägna sig kunskaper om och färdigheter i problemlösning med hjälp av objektorienterad programmering och C++ standardbibliotek.Efter genomgången kursen ska studenten kunna:

 • skapa lösningar till givna och egenformulerade problem med ett objektorienterat angreppssätt
 • lösa databearbetningsproblem med hjälp av väl valda komponenter från standardbiblioteket
 • skapa enkla klass- och funktionsmallar
 • kunna redogöra och analysera etiska aspekter relaterade till ämnesområdet 

 

Kursinnehåll

 • Abstraktion och objektorinterat tankesätt (objektorinterad analys och design)
 • Koncepten arv, inkapsling, association, aggregation, komposition, polymorfi
 • Rita enkla klassdiagram med hjälp av UML
 • Funktions- och klassmallar
 • Standardbiblioteket Standard Template Library (STL) inklusive iteratorer, containrar, algoritmer och adaptrar
 • Lambdauttryck och funktionsobjekt
 • Seminarie-diskussion kring etiska aspekter relaterade till mjukvaruutveckling och mjukvaruprojekt

Undervisnings- och arbetsformer

Nytt material presenteras under föreläsning och diskuteras sedan i mindre grupper under lektion. Därefter övar stundenten med egen problemlösning under laborationer och i projekt.

Examination

PRA2ProjektU, G4.5 hp
UPG1Aktivt deltagande på seminarierU, G1.5 hp
LAB1ProblemlösningU, G2 hp
DAT1DatortentamenU, 3, 4, 52 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Klas Arvidsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 203 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
PRA2 Projekt U, G 4.5 hp
UPG1 Aktivt deltagande på seminarier U, G 1.5 hp
LAB1 Problemlösning U, G 2 hp
DAT1 Datortentamen U, 3, 4, 5 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se