Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller, 6 hp (TDEI71)

Digitisation, Business Ecologies and Business Models, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alf Westelius

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Digitalisering och management) 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2022) 1 4 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell

Rekommenderade förkunskaper

Industriell ekonomi eller motsvarande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en realistisk totalbild av digitalisering, dess affärsförutsättningar och konsekvenser. Mera specifikt ska ingenjörsstudenterna efter kursen kunna:

 • Med affärsekologiska verktyg identifiera och analysera förutsättningar för och konsekvenser av digitalisering.
 • Värdera snabbväxande, IT-intensiva företag genom fundamental analys.
 • Självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt identifiera och reflektera över kopplingar mellan digitaliseringen i samhället och påverkan på samhälle, branschstrukturer, organisationer och individer.

Kursinnehåll

Digitalisering spelar roll. Se på börslistorna. Mycket av förmögenhetstillväxten ligger i nya, snabbväxande, IT-intensiva verksamheter. Hur fungerar de? Hur samspelar de med sin omvärld? Hur värderas de? Vad står de inför för utmaningar? Hur påverkar de oss? I den här kursen lär du dig att se bakom hypen och får verktyg för att självständigt analysera och utvärdera affärsmodeller mot bakgrund av tekniska och affärsmässiga möjligheter, standarder och trender.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier samt ett större praktikfallsarbete. 

Examination

UPG2SeminarierU, G1 hp
UPG1Projektarbete med skriftlig rapportU, 3, 4, 52 hp
KTR1Skriftlig duggaU, 3, 4, 53 hp
Slutbetyget sätts utifrån en sammanvägning av examinationsmomenten och en bedömning av den helhet de utgör.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Examinator

Alf Westelius

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h

Kurslitteratur

Artiklar

Kurslitteraturen består av ett urval akademiska artiklar som successivt anpassas till utvecklingen och där kursdeltagarna har möjlighet att påverka artikelurvalet. Exempel på kurslitteratur är följande: 

 • Kap 3, Affärsekologier, ett sätt att förstå sin omvärld i Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Carl-Johan Petri, Einar Iveroth & Alf Westelius (2013) Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller. Lund: Studentlitteratur.
 • Understanding 5G: Perspectives on future technological advancements in mobile. GSMA Intelligence, December 2014
 • Zott, Christoph & Amit, Raphael, 2013. The business model: A theoretically anchored robust construct for strategic analysis. Strategic Organization, 11(4), pp.403–411.
 • Einar Iveroth, Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Nils-Göran Olve, Mathias Cöster & Fredrik Nilsson (2013) How to differentiate by price: Proposal for a five-dimensional model, European Management Journal, 31:2, pp 109-123.
 • European Central Bank. (2015). Virtual currency schemes - a further analysis. Frankfurt: European Central Bank.
 • Westelius, Alf - The Internet and Entrepreneurship : The Entrepreneurial LEGO. Lecture at Macquarie University, 9 Dec 2013. http://www.youtube.com/watch?v=pyWKXWwbwck 
 • Lundmark. Erik and Alf Westelius (2014) Entrepreneurship as Elixir and Mutagen. Entrepreneurship Theory & Practice, 38:3, 575-600.
 • Lundmark, Erik and Alf Westelius (2012) Exploring entrepreneurship as misbehaviour. In special issue Rethinking Misbehavior and Resistance in Organizations, Lucy Taksa & Alison Barnes (eds.) Advances in Industrial and Labor Relations, Vol. 19, 209 - 235, Emerald Group Publishing Limited, ISSN: 0742-6186. 
 • Leonardi, Paul M.; Huysman, Marlene & Steinfield, Charles (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19.(1), 1-19. 
 • Levine, Sheen S. and Michael J. Prietula (2013) Open Collaboration for Innovation: Principles and Performance. Organization Science, Published online in Articles in Advance 30 Dec 2013, 1-20. 
Övrigt

Artiklar

Kurslitteraturen består av ett urval akademiska artiklar som successivt anpassas till utvecklingen och där kursdeltagarna har möjlighet att påverka artikelurvalet. Exempel på kurslitteratur är följande: 

 • Kap 3, Affärsekologier, ett sätt att förstå sin omvärld i Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Carl-Johan Petri, Einar Iveroth & Alf Westelius (2013) Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller. Lund: Studentlitteratur.
 • Understanding 5G: Perspectives on future technological advancements in mobile. GSMA Intelligence, December 2014
 • Zott, Christoph & Amit, Raphael, 2013. The business model: A theoretically anchored robust construct for strategic analysis. Strategic Organization, 11(4), pp.403–411.
 • Einar Iveroth, Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Nils-Göran Olve, Mathias Cöster & Fredrik Nilsson (2013) How to differentiate by price: Proposal for a five-dimensional model, European Management Journal, 31:2, pp 109-123.
 • European Central Bank. (2015). Virtual currency schemes - a further analysis. Frankfurt: European Central Bank.
 • Westelius, Alf - The Internet and Entrepreneurship : The Entrepreneurial LEGO. Lecture at Macquarie University, 9 Dec 2013. http://www.youtube.com/watch?v=pyWKXWwbwck 
 • Lundmark. Erik and Alf Westelius (2014) Entrepreneurship as Elixir and Mutagen. Entrepreneurship Theory & Practice, 38:3, 575-600.
 • Lundmark, Erik and Alf Westelius (2012) Exploring entrepreneurship as misbehaviour. In special issue Rethinking Misbehavior and Resistance in Organizations, Lucy Taksa & Alison Barnes (eds.) Advances in Industrial and Labor Relations, Vol. 19, 209 - 235, Emerald Group Publishing Limited, ISSN: 0742-6186. 
 • Leonardi, Paul M.; Huysman, Marlene & Steinfield, Charles (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19.(1), 1-19. 
 • Levine, Sheen S. and Michael J. Prietula (2013) Open Collaboration for Innovation: Principles and Performance. Organization Science, Published online in Articles in Advance 30 Dec 2013, 1-20. 

Övrigt

UPG2 Seminarier U, G 1 hp
UPG1 Projektarbete med skriftlig rapport U, 3, 4, 5 2 hp
KTR1 Skriftlig dugga U, 3, 4, 5 3 hp
Slutbetyget sätts utifrån en sammanvägning av examinationsmomenten och en bedömning av den helhet de utgör.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott och avanmälan på kurs

Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå (Dnr LiU-2020-02256) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv

Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2020-04501, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2021-01204 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs, eller ett tentamensmoment (TEN, DIT, DAT), ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592

Anmälan till tentamen

För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682. En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682.

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
 • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se