Objektorienterad programmering, 8 hp (TDP004)

Object Oriented Programming, 8 credits

Huvudområde

Programmering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Klas Arvidsson

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 1 (HT 2017) 2 - Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Innovativ programmering, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Imperativ programmering. OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redgöra ingående för begrepp, designprinciper, metoder och tekniker som används inom objektorienterad programmering.
 • använda objektorienterad programdesign för att lösa problem på ett korrekt och lämpligt sätt.
 • konstruera ett objektorienterat program som löser ett realistiskt mindre problem.

 

Kursinnehåll

 

 • Hantverk: Kunna använda konstruktionerna i ett objektorienterat programmeringsspråk. Förmåga att göra en grundläggande objektorienterad design med klasser och metoder. Använda programutvecklingsverktyg och bibliotek. Förmåga att skapa läsbar och väldesignad objektorienterad källkod. Förmåga att arbeta självständigt i C++.
 • Ämnen: Begrepp inom objektorienterad programmering och design. Objektorienterad programmering och konstruktioner i objektorienterade programmeringsspråk, såsom klass, objekt, inkapsling och arv. Repetitions- och valsatser. In- och utmatning. Datastrukturer och algoritmer med standardbiblioteket: containrar, sökning, sortering och iteratorer. Datatyper, deklarationer, satser, uttryck, funktioner. Dynamisk minneshantering.
 • Teknik: C++, standardbibliotek för C++.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, programmeringsstugor och egen övning. Föreläsningarna tar upp kursens ämnen och tekniker. Laborationer och övningar ger grundläggande egen erfarenhet av programmeringens grunder. Programmeringsstugor ger tillfälle för djupare diskussioner.

Examination

DAT2DatortentamenU, 3, 4, 54 hp
LAB2LaborationerU, G4 hp


LAB2 include to collect a number of points by preparation and active participation in course activities (mainly classes, seminars and dojos).

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Innovativ programvarudesign

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Examinator

Klas Arvidsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDP004

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 78 h
Rekommenderad självstudietid: 135 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker
Stanley B. Lippmann, Josée Lajoie och Barbara E. Moo, C++ Primer (5:e upplagan eller senare

eller alternativ bok som täcker C++ 2011

Övrigt

Se kurshemsidan för vidare information och material.

Kompletterande litteratur

Böcker

Stanley B. Lippmann, Josée Lajoie och Barbara E. Moo, C++ Primer (5:e upplagan eller senare

eller alternativ bok som täcker C++ 2011

Övrigt

Se kurshemsidan för vidare information och material.

DAT2 Datortentamen U, 3, 4, 5 4 hp
LAB2 Laborationer U, G 4 hp


LAB2 include to collect a number of points by preparation and active participation in course activities (mainly classes, seminars and dojos).

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se