Hållbara värdekedjor, 6 hp (TEAE18)

Sustainable Value Chain Strategies, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jakob Rehme

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell

Förkunskapskrav

Examinator/studierektor kontrollerar före kursstart att kursdeltagare har tillräckliga förkunskaper, se under rubriken Rekommenderade förkunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Affärsstrategier, Hållbar utveckling

Lärandemål

Målet med kursen är att studenterna ska utveckla och fördjupa kunskaper och förståelse runt affärsstrategier kopplat till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i ett värdekedjeperspektiv. Studenterna kommer att tillämpa teorier, metoder och verktyg som gör det möjligt att systematiskt analysera strategiska utmaningar och möjligheter vad gäller hållbarhet i värdekedjor, ekosystem och affärsrelationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och förklara teorier som hanterar affärsstrategier och värdeskapande kopplat till hållbarhet i värdekedjor och ekosystem.
 • Beskriva och analysera rollen och vikten av hållbarhet för företagens strategier i värdekedjor.
 • Baserat på affärsstrategiska teorier och modeller, beskriva och analysera drivkrafter och hinder för hållbarhet ur olika intressenters perspektiv.
 • Tillämpa relevanta teorier, metoder och verktyg för att kritiskt analysera strategier för hållbara värdekedjor.
 • Utveckla lösningar för identifierade hållbarhetsutmaningar med implikationer för relevanta intressenter ur ett strategiskt ledningsperspektiv.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på ett antal viktiga teman. Dessa inbegriper bland annat:

 • Värdekedjekonceptet.
 • Värde- och resursanalys: teoretiska begrepp samt kritik och begränsningar av existerande konceptualiseringar.
 • Strategier, principer och verktyg för hållbara värdekedjor och nätverk ur ett affärs- och ledningsperspektiv.
 • Roll och relevans av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet för strategier och värdeskapande i värdekedjor.
 • Företagets roll i utvecklingen av utveckling av hållbarhet i värdekedjor
 • Hållbara affärsmodeller

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination

UPG1Muntlig och skriftlig examinationU, 3, 4, 53 hp
PRA1ProjektU, 3, 4, 52 hp
UPG2SeminarierU, G1 hp

För att få godkänt på kursen måste studenten delta i de obligatoriska seminarierna, delta i och få godkänt på projektet, samt få godkänt på den skriftliga uppgifterna.

Kursbetyget är en sammanvägning av ingående betygsatta delar.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Examinator

Jakob Rehme

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Kurslitteratur

Artiklar

Akademiska artiklar

Artiklar

Akademiska artiklar

UPG1 Muntlig och skriftlig examination U, 3, 4, 5 3 hp
PRA1 Projekt U, 3, 4, 5 2 hp
UPG2 Seminarier U, G 1 hp

För att få godkänt på kursen måste studenten delta i de obligatoriska seminarierna, delta i och få godkänt på projektet, samt få godkänt på den skriftliga uppgifterna.

Kursbetyget är en sammanvägning av ingående betygsatta delar.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se