Marknadskommunikation, 6 hp (TEIE56)

Market Communication, 6 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Thomas Rosenfall

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2017) 2 3 Svenska Norrköping o
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2017) 2 3 Svenska Norrköping v
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 4 (VT 2017) 2 3 Svenska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram
  • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
  • Samhällets logistik, kandidatprogram

Rekommenderade förkunskaper

Företagsekonomisk grundkurs

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och förklara centrala begrepp inom massmarknadsföring, industriell marknadsföring och tjänstemarknadsföring med speciellt fokus på marknadskommunikation och omvärldsanalys
  • analysera företag, dess produkter/tjänster, och dess omvärld ur marknadsföringsperspektiv
  • göra en en marknadsanalys och förklara hur man går tillväga
  • kommunicera marknadsföringsorienterade analyser och resonemang

Kursinnehåll

Det centrala i kursen är hur ett företag eller en organisation skall agera mot och kommunicera med marknaden genom bl a en marknadsplan. Innehållet omfattar bland annat: hur marknaden inklusive dess omvärld ser ut, vilka faktorer som påverkar den och hur den kan utvärderas, vilken marknad företaget eller organisationen ska fokusera på och vad marknaden ska erbjudas, hur detta erbjudande bör utformas inklusive varumärkesstrategier, samt kundernas köpbeteende. Viss tyngd ligger vid hur erbjudandet kommuniceras med marknaden, hur det når kunden och hur information om och från marknaden ska värderas. Hur ett företag eller en organisation agerar skiljer sig åt beroende på köpsituation och om köpet gäller konsumentvaror, producentvaror eller tjänster i olika marknadsmiljöer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har en problemlösningsinriktad och praktisk prägel med det genomgående temat marknadsplanering med undertema marknadskommunikation.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, casearbete och ett handlett projektarbete som går ut på att utarbeta en marknadsplan. Projektarbetet utgör en del av examinationen. Examination sker även genom duggor under kursens gång.

Examination

PRA2Projektuppgift som genomförs i gruppU, 3, 4, 53 hp
UPG1Muntlig och skriftlig examination under kursens gångU, 3, 4, 53 hp
UPG1 ges i form av ett antal duggor under kursens gång.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Thomas Rosenfall

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Parment, A. (2014) Marknadsföring, Studentlitteratur, Lund. ISBN (10): 9144094493, ISBN(13): 9789144094496 Artiklar och OH-material från webben.
Parment, A. (2014) Marknadsföring, Studentlitteratur, Lund. ISBN (10): 9144094493, ISBN(13): 9789144094496 Artiklar och OH-material från webben.
PRA2 Projektuppgift som genomförs i grupp U, 3, 4, 5 3 hp
UPG1 Muntlig och skriftlig examination under kursens gång U, 3, 4, 5 3 hp
UPG1 ges i form av ett antal duggor under kursens gång.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se