Datajuridisk översiktskurs, 4 hp (TEIE88)

Computer Law, 4 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Wallner

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 6 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 6 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 4 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 4 (VT 2022) 1 1 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik
 • Kandidatprogram i innovativ programmering

Lärandemål


Efter genomgången kurs skall den studerande:

 • ha en översiktlig kunskap om och förståelse av den svenska nationella rättens struktur och systematik
 • ha en översiktlig kunskap om och förståelse av datajuridikens uppbyggnad och innehåll.
 • ha grundläggande kunskap om och förståelse vad gäller centrala juridiska begrepp inom civil- och offentligrätt, främst avseende datajuridik, samt den rättsliga regleringen kring användningen av informationsteknologi
 • uppvisa grundläggande färdigheter i lagtolkning och rättsfallsanalys
 • uppvisa grundläggande förmåga att identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civil- och offentligrättsliga frågeställningar inom datajuridiken
 • förmåga att kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpningen av relevanta regler inom de områden som kursen behandlar.

Kursinnehåll

Med datajuridik avse vanligtvis den rättsliga regleringen kring användningen av informationsteknologi. Först studeras rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna samt hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas några av de centrala delarna av förmögenhetsrätten samt straffrätt och offentlig rätt. Den rättsliga regleringen behandlas utifrån ett informationsteknologiskt perspektiv. Sålunda redogörs t ex för affärsavtals ingående genom användningen av elektroniska förmedlingstjänster, sk "electronic data interchange agreement" (EDI) samt för den rättsliga verkan av elektroniska betalningar. Kursen behandlar även de oftast förekommande standardavtalen inom informationsteknologiområdet samt reglerna kring det som med en samlingsterm ibland benämns "computer ethics", varmed avses reglerna om beteendet vid elektroniska förmedlingstjänster, respekten för personlig integritet samt straff och skadestånd vid missbruk av Internet och andra telemedia.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar.

Examination

TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Examinator

Susanna Wallner

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 75 h

Kurslitteratur

Fastställs senare.
Fastställs senare.
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se