Teknisk kommunikation på kinesiska III, 6 hp (TEIK18)

Chinese for Engineers III, 6 credits

Huvudområde

Språk och kultur

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Li Li Tunek

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2017) 1, 2 Svenska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2017) 1, 2 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Språk och kultur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
  • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Rekommenderade förkunskaper

Teknisk kommunikation på kinesiska I och II, samt ett år utlandsstudier.

Lärandemål

Kursens mål är att befästa och utveckla de kunskaper och färdigheter i fackspråklig kommunikation som studenten tillägnat sig i kurserna i Teknisk kommunikation under utbildningens två första år och studierna utomlands under år tre. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Skriva en välstrukturerad och språkligt korrekt rapport inom ett tekniskt eller ekonomiskt ämne som är relevant för utbildningen.
  • Genomföra en muntlig presentation av det skrivna arbetet på ett välstrukturerat sätt och med relevanta hjälpmedel.
  • Läsa, granska och diskutera andra studenters skrivna arbeten och muntliga presentationer.
  • Redogöra för de viktigaste språkliga och kulturella aspekterna på professionell kommunikation i tekniska och ekonomiska sammanhang inom det aktuella språkområdet.

Kursinnehåll

Det skrivna arbetet behandlar ett för utbildningen relevant ämne. Rapporten ska redovisas även muntligt. Kursen kompletteras ytterligare med andra relevanta muntliga och skriftliga lärmoment (obligatoriska).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i seminarieform med ca 2 schemalagda timmar per vecka och genom självstudier. Kursen är koncentrerat kring ett större skrivet arbete, vilket utförs individuellt eller i grupp, men skriftlig och muntlig redovisning samt opposition ska vara individuell. Kursens genomförande syftar till att främja studenternas förmåga till både självständigt och kritiskt tänkande, och förutsätter ett aktivt deltagande från samtliga studenter i de utbildningsmoment som ingår i kursen.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG3InlämningsuppgifterU, G2 hp
PRA2ProjektarbeteU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Li Li Tunek

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Delas ut under kursen.
Delas ut under kursen.
UPG3 Inlämningsuppgifter U, G 2 hp
PRA2 Projektarbete U, 3, 4, 5 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se