Entreprenörskap och start av nya verksamheter, 6 hp (TEIO20)

Entrepreneurship and New Business Development, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Charlotte Norrman

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 6 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6KMAT Matematik, kandidatprogram 6 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
 • Innovativ programmering, kandidatprogram
 • Matematik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk biologi
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TEIO06.

Kursen ges sista gången 2018. Kursen ersätts av TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Åtminstone två års studier på teknisk högskola (120hp). Kursen förutsätter att studenten kan söka och strukturera information självständigt, kommunicera muntligen och skriftligen, planera och utföra ett projektarbete i grupp, göra enklare matematiska beräkningar samt har viss förmåga till kritiskt och kreativt tänkande.

Lärandemål

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper och förmågor inom områdena entreprenörskap och innovation, med särskilt fokus på formulering och utvärdering av idéer till sådana typer av verksamheter. Lärandemålen är att studenten efter kursen ska:

 • ha förståelse för begreppen innovation och entreprenörskap i olika kontexter
 • kunna reflektera över vad innovation och entreprenörskap kan vara inom det egna teknikområdet, med utgångspunkt i forskning och verkliga exempel
 • kunna redogöra för vad som krävs för att starta en entreprenörs- eller innovationsdriven verksamhet i ny eller befintlig organisation
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera en idé till en sådan verksamhet samt ha viss förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte
 • ha viss förmåga att kommunicera ett förslag till en affärsidé skriftligen och muntligen

 

Kursinnehåll

Kursen inehåller tre teman:

 • Entreprenörskap, innovation och företagande - Studenten ställs inför olika perspektiv på entreprenörskap, innovation och företagande och får i olika former möjlighet att reflektera över dessa perspektiv och forma sin egen bild av vad dessa begrepp står för. Här frågar vi oss också vad en entreprenöriell versus en innovativ verksamhet är eller kan vara och i vilka kontexter den kan finnas.
 • Idéutveckling - Processen att gå från idé till affärsmodell. Här ligger fokus på hur man formulerar och utvecklar en idé som man kan bygga en ny- , eller vidareutveckla en befintlig, verksamhet på, hur man vinner insteg på en marknad, vad som krävs för att en verksamhet ska kunna stå på egna ben och hur man kan finansiera en verksamhet.
 • Affärsplanering och kommunikation - Att beskriva idén i ett idé-PM och i en förstudie. Att kommunicera affärsidén, att välja organisationsform och att skydda idén.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i form av föreläsningar, lektioner/workshops, eget arbete och arbete i grupp. Entreprenörskap är inte bara ämnet för kursen utan även sättet på vilket vi lär och förhåller oss till kursens arbete. De teoretiska föreläsningarna förklarar, tillsammans med litteraturen, begrepp och modeller, vilka sedan tillämpas på en kontext genom grupparbetetsuppgiften. Relevans i undervisnigen är viktigt och därför strävar vi efter att komma nära verkligheten. Grupparbetet är det viktigaste verktyget för detta och sker därför i form av arbete med så kallade live-cases, där studenterna utvecklar egna idéer som löser behov eller problem i en aktuell bransch. Forskning visar att ett aktivt lärande underlättar och ökar kunskapsinhämtning och för att stödja detta används flera olika lärformer. Kursen förutsätter även att studenterna tar ansvar för sitt eget lärande, både individuellt och i grupp.
Kursen ges två gånger per år. 

Examination

UPG5UppgifterU, 3, 4, 53 hp
UPG3ProjektarbeteU, G3 hp

UPG3 utgörs av ett projektarbete i grupp där studenterna arbetar med att utveckla och utvärdera ett affärskoncept, vilket avrapporteras i form av en så kallad förstudie. Rapporten följer samma struktur som en traditionell affärsplan och bedöms som U/G.

UPG5 består av två uppgifter som säkerställer att varje student har uppnått kursens lärandemål. De kunskaper som används i grupparbetet testas genom ett individuellt kunskapstest i form av en dugga och övriga kursmål testas genom reflektioner som görs i par.

För ett godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på alla delmoment samt närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Betyget på respektive examinationsmoment är en sammanvägning av betygen på de delmoment som ingår i respektive examinationsmoment. Detaljer i kursens upplägg och genomförande, inklusive beskrivningar av samtliga inlämningsuppgifter, finns redovisade i ett kursPM som delges studenterna i samband med kursstart.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Charlotte Norrman

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/pie/kurser

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 44 h
Rekommenderad självstudietid: 116 h

Kurslitteratur

Böcker
Landström och Löwegren, (2009) Entreprenörskap och Företagsetablering.

Studentlitteratur (huvudbok)McKinsey, (1998) Från idé till företag. Affärsplanering för framgång.

 McKinsey & Company, Göteborg och Stockholm.

Artiklar

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel, praktikfallsbeskrivningar, mm som anges på kursens hemsida.

Böcker

Landström och Löwegren, (2009) Entreprenörskap och Företagsetablering.

Studentlitteratur (huvudbok)

McKinsey, (1998) Från idé till företag. Affärsplanering för framgång.

 McKinsey & Company, Göteborg och Stockholm.

Artiklar

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel, praktikfallsbeskrivningar, mm som anges på kursens hemsida.

UPG5 Uppgifter U, 3, 4, 5 3 hp
UPG3 Projektarbete U, G 3 hp

UPG3 utgörs av ett projektarbete i grupp där studenterna arbetar med att utveckla och utvärdera ett affärskoncept, vilket avrapporteras i form av en så kallad förstudie. Rapporten följer samma struktur som en traditionell affärsplan och bedöms som U/G.

UPG5 består av två uppgifter som säkerställer att varje student har uppnått kursens lärandemål. De kunskaper som används i grupparbetet testas genom ett individuellt kunskapstest i form av en dugga och övriga kursmål testas genom reflektioner som görs i par.

För ett godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på alla delmoment samt närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Betyget på respektive examinationsmoment är en sammanvägning av betygen på de delmoment som ingår i respektive examinationsmoment. Detaljer i kursens upplägg och genomförande, inklusive beskrivningar av samtliga inlämningsuppgifter, finns redovisade i ett kursPM som delges studenterna i samband med kursstart.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se