Industriell projektledning, 6 hp (TEIO47)

Industrial Project Management, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi Produktutveckling

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Thomas Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 6 (VT 2019) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 6 (VT 2019) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi, Produktutveckling

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i design och produktutveckling
  • Civilingenjör i energi - miljö - management

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Industriell ekonomi och organisation

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för centrala begrepp och metoder inom projektledning och projektorganisation, samt nödvändiga kunskaper och kompetenser hos en projektledare
  • förklara sambandet mellan projektledarens, projektmedlemmarnas, och övriga nyckelintressenters roller i industriella projekt
  • redogöra för betydelsen av lämpliga projektmodeller
  • redogöra för konsekvenser av olika projektledningsstilar
  • planera, följa upp och rapportera ett projekt

Kursinnehåll

Projektmodeller och projektmetodik
Grupputveckling och projektledarskap
Planering, ledning och styrning av industriella projekt
Projektuppföljning och projektanalys Riskhantering

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar och seminarier. Kursen samordnas med TMKT68 Integrerad produktutveckling, i vilken studenterna tillämpar projektmetodik i ett produktutvecklingsprojekt.
Kursen pågår hela vårterminen, med en tentamen efter första perioden och projekt under första och andra perioden.

Examination

PRA1ProjektuppgiftU, G4 hp
UPG1Skriftlig uppgiftU, G2 hp

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser: Avancerad projektverksamhet

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Thomas Magnusson

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h

Kurslitteratur

Hallin/Karrbom-Gustavsson: Projektledning
Hallin/Karrbom-Gustavsson: Projektledning
PRA1 Projektuppgift U, G 4 hp
UPG1 Skriftlig uppgift U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se