Innovation och entreprenörskap - projektkurs, 12 hp (TEIO89)

Innovation and Entrepreneurship - Project Course, 12 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Lovén

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Innovation Management) 3 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 3 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Industrial Engineering and Management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Särskild information

Ej generellt valbar för civing-studerande termin 7 och högre, se förkunskapskrav.

Förkunskapskrav

Denna kurs avslutar masterprofilen Projekt, innovation och entreprenörskap på I/Ii-programmet och masterprofilen Environmental Innovation Management på IND-programmet, och kräver att studenten redan har läst övriga förberedande profilkurser. Examinator/studierektor kontrollerar före kursstart att kursdeltagare har tillräckliga förkunskaper, se under rubriken Rekommenderade förkunskaper.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Innovationsledning, Avancerad projektverksamhet, Innovativt entreprenörskap.

Lärandemål

Kursens syfte är att förmedla kunskaper och färdigheter, samt utveckla studenternas förhållningssätt i innovationsledning. I normalfallet löser studenterna verkliga utmaningar i innovativa verksamheter i små såväl som stora företag och från företagsövergripande nivå till projektnivå, i projektform. Efter genomgången kurs förväntas studenten ha nått följande lärandemål:

 • Identifiera, välja, och analysera en situationsspecifik problemställning inom innovationsledning eller entreprenörskap
 • Ha förmåga att formulera och strukturera teoretiskt relevanta frågeställningar med utgångspunkt i den aktuella problemställningen
 • Kunna välja och tillämpa utredningsverktyg i en verklig problemställning.
 • Behärska kommunikation av resultaten i projektarbetet skriftligen såväl som muntligen och under olika faser av projektet.
 • Vara förtrogen med kritisk granskning och värdering av eget och andra studenters arbeten.

 

Kursinnehåll

 

 • Forskningsmetodik
 • Fördjupning inom olika delar av innovationsledning såsom innovativa entreprenöriella verksamheter, innovationsledning i etablerade företag, projektledning av innovativ verksamhet, open innovation, ledning av produktutveckling etc.
 • Rapportskrivningsmetodik, presentation och opposition.
 • Tillämpa ett kritiskt förhållningssätt.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Ett mindre antal föreläsningar och/eller seminarier ger grunder i forskningsmetodik och analys, lämpliga för att tillämpas för att studera frågor inom innovationsledning och entreprenörskap. Studenterna delas in i mindre projektgrupper. Dessa grupper arbetar med ett större projekt med ett företag som uppdragsgivare. Varje projekt tilldelas en handledare från institutionen. Några projektgrupper bildar tillsammans en så kallad basgrupp, som vid ett antal seminarier diskuterar forskningsmetodiska frågor samt presenterar och diskuterar sina projekt med varandra. Inom basgrupperna opponerar man även på varandras arbeten i syfte att träna en kritisk och konstruktiv granskning av utredningar och akademiska rapporter inom innovationsledning.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Individuella uppgifterU, G3 hp
PRA1Projektarbete i gruppU, 3, 4, 59 hp
Kursens betyg grundas på resultaten på de olika examinationsmomenten. Projektarbetet bedöms utifrån huvudkriterierna logik / röd tråd och trovärdighet, vilket omfattar:
 • Att problemet är tydligt presenterat och problematiserat, samt att specifika frågeställningar är tydligt motiverade.
 • Att den teoretiska förankringen för den aktuella problemställningen motiveras, presenteras och tillämpas på ett för problemställningen relevant vis
 • Att metoder och angreppssätt motiveras, och kan bedömas som lämpliga och tillämpas på ett lämpligt vis.
 • Att slutsatserna kan bedömas som trovärdiga och är en logisk följd av det arbete som presenteras.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Eva Lovén

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 284 h

Kurslitteratur

Bok som behandlar forskningsmetodik Specifik litteratur kopplad till respektive projekt.
Bok som behandlar forskningsmetodik Specifik litteratur kopplad till respektive projekt.
UPG1 Individuella uppgifter U, G 3 hp
PRA1 Projektarbete i grupp U, 3, 4, 5 9 hp
Kursens betyg grundas på resultaten på de olika examinationsmomenten. Projektarbetet bedöms utifrån huvudkriterierna logik / röd tråd och trovärdighet, vilket omfattar:
 • Att problemet är tydligt presenterat och problematiserat, samt att specifika frågeställningar är tydligt motiverade.
 • Att den teoretiska förankringen för den aktuella problemställningen motiveras, presenteras och tillämpas på ett för problemställningen relevant vis
 • Att metoder och angreppssätt motiveras, och kan bedömas som lämpliga och tillämpas på ett lämpligt vis.
 • Att slutsatserna kan bedömas som trovärdiga och är en logisk följd av det arbete som presenteras.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se