Innovationsledning, 6 hp (TEIO90)

Innovation Management, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Yström

Studierektor eller motsvarande

Solmaz Filiz Karabag

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Industriell ekonomi) 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Industriell ekonomi) 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Industriell bioteknik och produktion) 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Industriell ekonomi) 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Industriell bioteknik och produktion) 9 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Management) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6MSUS Sustainability Engineering and Management, masterprogram 3 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6MIND Industriell ekonomi, masterprogram (Innovation Management) 3 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping o
6MIND Industriell ekonomi, masterprogram (Quality Management) 3 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6MIND Industriell ekonomi, masterprogram (Operations Management) 3 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2022) 1 2 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Civilingenjörsprogram i kemisk biologi
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk biologi
 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Masterprogram i Sustainability Engineering and Management
 • Masterprogram i industriell ekonomi
 • Masterprogram i design

Rekommenderade förkunskaper

Tre års avklarade universitetsstudier på civilingenjörsprogram.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagarna ha utvecklat en förmåga att:

 • redogöra för och diskutera teorier kopplade till ledning av innovationsprocesser, strategisk innovationsledning samt teknologisk och industriell dynamik;
 • med utgångspunkt i empiriska exempel värdera och kunna tillämpa teorier om ledning av innovationsprocesser, strategisk innovationsledning samt teknologisk och industriell dynamik; samt
 • diskutera relationen mellan å ena sidan teknologisk/industriell dynamik och å andra sidan ledning av innovationsprocesser och strategisk innovationsledning, i förhållande till empiriska exempel.

 

Kursinnehåll

Teknikbaserad utvecklingsverksamhet är ett centralt tema i kursen. Teknisk utveckling och dess koppling till strategi, organisation och ledning studeras dels på branschnivå i termer av teknisk och industriell dynamik, dvs. hur teknologier och branscher förändras över tiden, dels på företagsnivå, med fokus på innovationsstrategier inom företaget och på hur tekniskt utvecklingsarbete organiseras och leds i företaget. Kursen är organiserad i ett antal teman:

 • Ledning av innovationsprocesser
 • Strategisk innovationsledning
 • Teknologisk och industriell dynamik

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs huvudsakligen i form av föreläsningar och fallstudiebaserat arbete i grupp (enskilt och vid seminarier). I föreläsningsserien presenteras den teoretiska basen. Teorin utvecklas och fördjupas ytterligare genom en eller flera gruppuppgifter, där studenterna förväntas delta aktivt och själva driva på sitt lärande genom arbete med teori och praktikfall (case). All undervisning sker på engelska. Individuella uppgifter får skrivas på svenska eller engelska. Studenten förväntas ta stort ansvar för sitt eget, individuella lärande.

Examination

UPG5GruppuppgifterU, 3, 4, 52 hp
UPG3Individuella uppgifter med skriftl redovisningU, 3, 4, 54 hp

För godkänt betyg krävs godkänt betyg på alla uppgifter. Vid underkänt betyg på någon uppgift ges EN möjlighet till komplettering i samband med aktuellt kurstillfälle. Det är inte tillåtet att revidera uppgifter för att få ett högre betyg än 3. Kursbetyget sätts som en sammanvägning av betygen på de olika uppgifterna enligt ett i förväg bestämt schema där de individuella uppgifterna väger tyngst. Obligatorisk närvaro vid enstaka seminarier kan förekomma.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:

Inonvation och entreprenörskap, projektkurs

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Solmaz Filiz Karabag

Examinator

Anna Yström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 29 h
Rekommenderad självstudietid: 131 h

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar.
Vetenskapliga artiklar.
UPG5 Gruppuppgifter U, 3, 4, 5 2 hp
UPG3 Individuella uppgifter med skriftl redovisning U, 3, 4, 5 4 hp

För godkänt betyg krävs godkänt betyg på alla uppgifter. Vid underkänt betyg på någon uppgift ges EN möjlighet till komplettering i samband med aktuellt kurstillfälle. Det är inte tillåtet att revidera uppgifter för att få ett högre betyg än 3. Kursbetyget sätts som en sammanvägning av betygen på de olika uppgifterna enligt ett i förväg bestämt schema där de individuella uppgifterna väger tyngst. Obligatorisk närvaro vid enstaka seminarier kan förekomma.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott och avanmälan på kurs

Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå (Dnr LiU-2020-02256) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv

Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2020-04501, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2021-01204 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592

Anmälan till tentamen

För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682. En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682.

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
 • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se