Supply Chain Logistics, 6 hp (TETS27)

Supply Chain Logistics, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi Logistik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Stahre

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping o/v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping o/v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping o/v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping o/v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping o/v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping o/v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping o
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2020) 2 2 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi, Logistik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TNK114.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande logistik

Lärandemål

Kursens syfte är att ge teoretiska kunskaper om logistik i supply chains (försörjningskedjor) och att träna förmågan att göra en strukturerad analys av alternativa logistiklösningar. Analysen är både interorganisatorisk, avseende flera företags perspektiv i en supply chain, och intraorganisatorisk avseende logistikens koppling till andra funktioner i ett företag. Efter genomgången kurs skall studenten:

 • Vara förtrogen med teoretiska begrepp och dess koppling till logistik, t ex supply chain management, integration/orientation, centralisering/logistikplattformar och flexibilitet/osäkerheter.
 • Kunna förstå hur olika förutsättningar i en supply chain påverkar utformningen av logistiken, t ex typ av bransch, företagsstrategier och logistikstrategier.
 • Kvantitativt och kvalitativt kunna analysera olika logistikalternativ för företag i en supply chain avseende fysisk struktur, rollfördelning/integrationsgrad, logistikaktiviteter, fysiska flöden och informationsflöden, samt dess effekter.
 • Kunna utföra en analys av logistikuppgifter med:
  - preciseringar och avgränsningar
  - relevanta antaganden och förenklingar av uppgiften
  - värdering av olika alternativa lösningar med hänsyn till osäkerheter
  - tydlig kommunikation och motivering av resultat

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar primärt logistik mellan företag i en supply chain (interorganisatoriskt), t ex flödet från råvaruleverantör via tillverkare, grossist, återförsäljare till industriella slutkunder. Även företagsinterna (intraorganisatoriska) utmaningar är en viktig del av innehållet, t ex samarbete mellan logistik och andra funktioner som inköp, produktion och marknad/försäljning. Logistiken inkluderar både inflöden (materialförsörjning) till och utflöden (distribution) från företagen avseende fysiska flöden och informationsflöden.

Stor vikt läggs i kursen på att lära sig att strukturerat analysera alternativa logistikupplägg för företag i en supply chain. De delar som analyseras i logistikuppläggen är t ex fysisk struktur, rollfördelning, grad av integration mellan aktörer och logistikaktiviteter. Den fysiska strukturen avser primärt antal lager, dessas geografiska lokalisering och var sortimentet lokaliseras. Lagerlösa flöden studeras med frågor om var och hur flödena kan samordnas. Även styrningen av logistik hos företagen i en supply chain diskuteras, t ex centraliserad (logistikplattformar) jämfört med decentraliserad styrning. En annan viktig del i kursen är koordination och graden av integration mellan företag i en försörjningskedja och mellan funktioner i företagen. Samarbete och rollfördelning diskuteras, t ex om leverantören skall styra och ansvara för sina kunders lager, sk leverantörsstyrda lager. Analyserna görs utifrån en bedömning av logistikalternativens effekter i termer av kostnader, tider, leveransservice, försäljning, konkurrenskraft och andra mer kvalitativa effekter kopplat till logistiken som värdeskapare. Effekterna analyseras både ur de enskilda företagens perspektiv liksom ur det gemensamma supply chain-perspektivet.

Undervisnings- och arbetsformer

På föreläsningar beskrivs grundläggande teoretiska principer, analysmodeller och olika typer av supply chains. På seminarier/laborationer diskuteras och analyseras olika alternativa logistikupplägg som stöd för inlämningsuppgifter. Laborationerna bygger i hög grad på eget och handlett arbete med datorprogram (MS Excel).

Examination

UPG1UppgifterU, G4 hp
KTR1KontrollskrivningU, G2 hp
Uppgifter och kontrollskrivning poängbedöms och den sammanlagda poängsumman ligger till grund för betyget som ges på kursen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

Inköp, Logistikanalys, Logistikstrategier, Logistikprojekt, Hållbara logistiksystem

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Examinator

Fredrik Stahre

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 56 h
Rekommenderad självstudietid: 104 h

Kurslitteratur

Artiklar

Artiklar och kompendiematerial som hämtas i bibliotekets databaser och på kursens hemsida.

Artiklar

Artiklar och kompendiematerial som hämtas i bibliotekets databaser och på kursens hemsida.

UPG1 Uppgifter U, G 4 hp
KTR1 Kontrollskrivning U, G 2 hp
Uppgifter och kontrollskrivning poängbedöms och den sammanlagda poängsumman ligger till grund för betyget som ges på kursen.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se