Protein Engineering med projektledning, kandidatprojekt, 16 hp (TFKE62)

Protein Engineering and Project Management, Bachelor Project, 16 credits

Huvudområde

Bioteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magdalena Svensson

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat 6 (VT 2022) 1, 2 1+3, 1+2+3+4 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i kemisk biologi

Särskild information

Kursen får ej ingå i samma examen som TFKE55. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen se fliken Generella bestämmelser, rubrik Påbörjande av kandidatprojekt. Därutöver krävs TFKE36 Biokemi 2.

Lärandemål

Ämneskunskaper

Den studerande förväntas

 • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden speciellt inom protein engineering
 • tillämpa experimentella kunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den

Individuella och yrkesmässiga färdigheter

Den studerande förväntas visa förmåga att

 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
 • kunna redogöra för, och förklara allmänna modeller och teorier om organisation, ledning och styrning av projekt.
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur

Arbeta i grupp och kommunicera

Den studerande förväntas visa förmåga att

 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
 • kunna använda metoder för planering, strukturering, uppföljning och utvärdering av projekt.
 • förstå nödvändiga förutsättningar för ett konstruktivt samspel mellan ledare och medarbetare i projekt

CDIO ingenjörsmässighet

Den studerande förväntas kunna

 • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar inom protein engineering området
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Kursinnehåll

Fysikalisk-kemiska egenskaper hos proteiner studeras med hjälp av biofysikaliska mätmetoder som t.ex fluorescensspektroskopi och cirkulär dikroism. Specifikt kursinnehåll bestäms individuellt för varje grupp i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.
Kursen innefattar dessutom praktisk tillämpning av centrala begrepp och metoder inom projektledning, t.ex. gruppdynamik, projektplanering, projektledarensroll samt projektstyrning och organisation.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen utgörs av ett av självständigt arbete i projektform där projektet ska planeras, följas upp och redovisas löpande. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG1Skriftlig rapport, projektledning, dugga, framläggningU, G15 hp
UPG2Opposition och auskultationU, G1 hp
Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Examinator

Magdalena Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 377 h
Rekommenderad självstudietid: 50 h

Kurslitteratur

Böcker
Hallin, Anette, Karrbom Gustavsson, Tina, (2019) Projektledning Tredje upplagan Stockholm : Liber, [2019]
ISBN: 9789147131068
Övrigt

Specifik litteratur bestäms individuellt för varje grupp i samråd med examinator och handledare.

Böcker

Hallin, Anette, Karrbom Gustavsson, Tina, (2019) Projektledning Tredje upplagan Stockholm : Liber, [2019]

ISBN: 9789147131068

Övrigt

Specifik litteratur bestäms individuellt för varje grupp i samråd med examinator och handledare.

UPG1 Skriftlig rapport, projektledning, dugga, framläggning U, G 15 hp
UPG2 Opposition och auskultation U, G 1 hp
Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se