Professionella verktyg, 6 hp (TGTU62)

Professional Tools, 6 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Birgitte Saxtrup Hermansson

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 3 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping o
6KKEB Kemisk biologi, kandidatprogram 3 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping o
6KKEM Kemi - molekylär design, kandidatprogram 3 (HT 2021) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i biologi
 • Kandidatprogram i kemisk biologi
 • Kandidatprogram i kemi - molekylär design

Rekommenderade förkunskaper

Universitetsstudier motsvarande 60 hp

Lärandemål

Studenten ska kunna beskriva de krav som olika kommunikationssituationer ställer, öka färdigheten i muntlig och skriftlig framställning samt illustrera några språkteoretiska frågor. Studenten ska kunna redogöra för och tillämpa etisk teori i konkreta fall inom naturvetenskapen. Efter kursen ska studenten kunna:

 • känna till den vetenskapliga kommunikationsprocessen och förstå hur informationsresurser är organiserade,
 • använda relevanta sökverktyg samt kritiskt kunna granska sökresultat,
 • kommunicera enligt angivna förutsättningar,
 • strukturera och presentera information,
 • opponera på andra studenters texter och muntliga presentationer,
 • beskriva och använda grundläggande etiska teorier, principer och begrepp för att diskutera etiska problem inom naturvetenskap och teknik.
 • redogöra för betydelsen av professionsansvar.


Som delmoment i detta måste studenten kunna:

 • tillämpa teorier och regler på egen kommunikation,
 • argumentera skriftligt och muntligt enligt olika givna förutsättningar,
 • informera skriftligt och muntligt enligt olika givna förutsättningar
 • analysera och värdera både skriftlig och muntlig kommunikation,
 • diskutera, med utgångspunkt i etisk teori, etiska implikationer av specifika fall inom naturvetenskap och teknik. 

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar bl.a.:

 • kommunikation och opponering
 • argumentationsteknik
 • etisk teori
I seminarieserien ingår:
 • informationssökning
 • muntliga och skriftliga presentationer och övningar
 • opponering
 • diskussion av fall utifrån ett etiskt perspektiv

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Fullgjorda och godkända enskilda skriftliga uppgifterU, G2 hp
UPG2Fullgjorda och godkända enskilda muntliga uppgifterU, G2 hp
UPG3Fullgjorda gruppuppgifterU, G2 hp
Förtydligande UPG1 och UPG2: För betyget Godkänd krävs obligatorisk och aktiv närvaro vid samtliga seminarier.

Förtydligande UPG3: För betyget Godkänd krävs obligatoriskt och aktivt deltagande vid samtliga seminarier samt fullgjord enskild skriftlig uppgift inom etikmomentet.

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för Tema

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog

Examinator

Birgitte Saxtrup Hermansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 118 h

Kurslitteratur

Böcker
Språkrådet, (2008) Svenska skrivregler

Språkrådets skrifter.

Rekommenderas som referenslitteratur.

Kompendier
Merkel, Magnus m.fl, Lathund för rapportskrivning. Linköpings universitet.

Rekommenderas som referenslitteratur.

Böcker

Språkrådet, (2008) Svenska skrivregler

Språkrådets skrifter.

Rekommenderas som referenslitteratur.

Kompendier

Merkel, Magnus m.fl, Lathund för rapportskrivning. Linköpings universitet.

Rekommenderas som referenslitteratur.

UPG1 Fullgjorda och godkända enskilda skriftliga uppgifter U, G 2 hp
UPG2 Fullgjorda och godkända enskilda muntliga uppgifter U, G 2 hp
UPG3 Fullgjorda gruppuppgifter U, G 2 hp
Förtydligande UPG1 och UPG2: För betyget Godkänd krävs obligatorisk och aktiv närvaro vid samtliga seminarier.

Förtydligande UPG3: För betyget Godkänd krävs obligatoriskt och aktivt deltagande vid samtliga seminarier samt fullgjord enskild skriftlig uppgift inom etikmomentet.

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se