IT-rätt och etik, 6 hp (TGTU79)

Law for IT and Ethics, 6 credits

Huvudområde

Övriga ämnen

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog, Christina Nordin
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 2 (VT 2019) 2 3 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Övriga ämnen

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TEIE88.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Beskriva och förklara den svenska nationella rättens samt EU-rättens struktur och systematik liksom centrala normativa etiska teorier, principer och begrepp.
  • Beskriva och förklara den rättsliga regleringen och etiska förhållningssätt kring användningen av informationsteknologi, IT-säkerhet, upphovsrätt och databehandling av personuppgifter.
  • Tillämpa straffrättsliga regler och etiska teorier av relevans för missbruk av internet och annan datakommunikation.
  • Skriftligt och muntligt utreda, analysera och problematisera juridiska och etiska frågor i relation till implementering och användning av informationsteknologi.

Kursinnehåll

  • Grundläggande etiska centrala normativa etiska teorier, principer och begrepp.
  • Grundläggande juridiska begrepp och principer, inklusive rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna samt hur rättsregler skapas och tillämpas.
  • Juridiska och etiska aspekter på IT-säkerhet, upphovsrätt och databehandling av personuppgifter.
  • Mänskliga rättigheter och grundlagsskyddade rättigheter, såsom yttrandefrihet och tryckfrihet.
  • Etiska förhållningssätt och juridiska bestämmelser vid missbruk av internet och annan datakommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen tillämpar problembaserat lärande med basgruppsarbete och studentstyrt lärande. Basgruppsarbetet samordnas genom kursen Fysikaliska modeller. De teoretiska grunderna gås igenom på föreläsningar och behandlas i seminarier.

Examination

UPG2Inlämningsuppgifter juridikU, 3, 4, 52 hp
UPG1Inlämningsuppgifter etikU, 3, 4, 52 hp
SEM2Seminarier i juridikU, G1 hp
SEM1Seminarier i etikU, G1 hp

Slutbetyges beräknas via sammanslagning av antal poäng från inlämningsuppgifterna i UPG1 och UPG2. Betygsgränser anges på kurshemsidan.

På de obligatoriska seminarierna krävs aktiv närvaro.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för Tema

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog, Christina Nordin

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Övrigt

Merkel, Magnus mfl (2003). Rapportskrivning - En lathund för studenter samt material som meddelas i samband med kursstart.

Övrigt

Merkel, Magnus mfl (2003). Rapportskrivning - En lathund för studenter samt material som meddelas i samband med kursstart.

UPG2 Inlämningsuppgifter juridik U, 3, 4, 5 2 hp
UPG1 Inlämningsuppgifter etik U, 3, 4, 5 2 hp
SEM2 Seminarier i juridik U, G 1 hp
SEM1 Seminarier i etik U, G 1 hp

Slutbetyges beräknas via sammanslagning av antal poäng från inlämningsuppgifterna i UPG1 och UPG2. Betygsgränser anges på kurshemsidan.

På de obligatoriska seminarierna krävs aktiv närvaro.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se