Kommunikation, etik och hållbar utveckling, 6 hp (THEN24)

Communication, Ethics and Sustainable Development, 6 credits

Huvudområde

Övriga ämnen

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pamela Vang

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MMSN Materials Science and Nanotechnology, masterprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Engelska Linköping o
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Engelska Linköping o
6MCSY Communication Systems, masterprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Engelska Linköping o
6MELE Electronics Engineering, masterprogram (System-on-Chip) 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Engelska Linköping o
6MELE Electronics Engineering, masterprogram (Analogue/Digital and RF IC Design) 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Övriga ämnen

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Materials Science and Nanotechnology, masterprogram
 • Biomedical Engineering, masterprogram
 • Communication Systems, masterprogram
 • Electronics Engineering, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Antagen till internationellt masterprogram

Lärandemål

Kursens mål är att utveckla deltagarnas förmåga att tala och skriva i ett akademiskt sammanhang med engelska som kommunikationsspråk. Genom ett helhetsgrepp på kommunikation, som sträcker sig från grammatik till hållbarhet, ger den möjlighet att utveckla färdigheter som krävs för att med framgång följa ett masterprogram och för en framtid som ingenjör eller naturvetare. Efter avslutad kurs förväntas studenten 

 • vara förtrogen med förväntningar och konventioner i akademin
 • kunna läsa, förstå och korrekt sammanfatta en generell text eller vetenskaplig artikel 
 • systematiskt kunna analysera och kritiskt värdera forskningsartiklar
 • konstruktivt kritisera andras arbete
 • med skärpa, tydlighet och stringens formulera, organisera och presentera idéer och åsikter på engelska
 • förstå och tillämpa ett lämpligt referenssystem
 • identifiera och analysera egna språkliga styrkor och svagheter samt utveckla och tillämpa strategier för att fortsätta utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska
 • känna till skillnader i kommunikationsprocesser i olika kulturer, identifiera utmaningar dessa skillnader medför samt hitta vägar att hantera dem i interkulturellt samarbete
 • kunna presentera och diskutera etiska utmaningar kopplade till ingenjörsyrket, teknisk utveckling och teknikanvändning
 • kunna förklara centrala normativa etiska teorier, principer och begrepp samt tillämpa dessa på specifika fall och situationer
 • kunna presentera och diskutera ekonomiska, sociala och ekologiska grundstenar i hållbar utveckling
 • reflektera över och kritiskt granska hållbarhet och hållbara metoder inom det egna fältet 

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller övningar i grammatik och ordförråd samt olika texter och artiklar att läsa och studera. Några texter kommer att vara av generell teknisk eller vetenskaplig natur, medan programspecifika artiklar kopplade till hållbar utveckling och etik kommer att kunna användas i kursens senare delar.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av två delar som båda kräver att studenterna förbereder sig hemma genom att läsa och analysera texter och vetenskapliga artiklar.
Den första delen består av lektioner där det engelska språket studeras på mikronivå med fokus på meningsbyggnad, där grammatikövningar kommer att vara centrala. De vanligaste strukturerna i teknisk och vetenskaplig text kommer att studeras och betonas, och vetenskaplig terminologi kommer att introduceras och övas. Den andra delen behandlar språk och kommunikation på makronivå och studenterna förväntas producera egna texter som granskas och diskuteras under seminarier. Hållbar utveckling och etik behandlas i huvudsak genom artikelläsning, seminarier och presentationer.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2Inlämningsuppgifter etikU, G1 hp
UPG1Aktivt deltagande i undervisning samt godkända uppgifterU, G2 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 53 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Pamela Vang

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Kurslitteratur

Falk A. Thinking and Writing in Academic Contexts - A University Companion. Studentlitteratur, 2011. Kompendium och artiklar
Falk A. Thinking and Writing in Academic Contexts - A University Companion. Studentlitteratur, 2011. Kompendium och artiklar
UPG2 Inlämningsuppgifter etik U, G 1 hp
UPG1 Aktivt deltagande i undervisning samt godkända uppgifter U, G 2 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 3 hp

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se