Hållbar utveckling och företagande, 6 hp (TKMJ51)

Corporate Sustainability Management, 6 credits

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Industriell ekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pontus Cerin

Studierektor eller motsvarande

Carina Sundberg
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 3 (HT 2019) 1 2 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 3 (HT 2019) 1 2 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 3 (HT 2019) 1 2 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 3 (HT 2019) 1 2 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 3 (HT 2019) 1 2 Svenska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 3 (HT 2019) 1 2 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TKMJ15, TKMJ24 eller TKMJ28.

Rekommenderade förkunskaper

Allmäntekniska kunskaper under det första studieåret på teknisk högskola samt gymnasiets kemi.

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskap om organisationers hållbarhetsarbete, med fokus på företag. Vidare berör kursen viktiga förutsättningar i organisationernas omvärld som påverkar hållbarhetsfrågor och arbetet med dessa. Kursen skall framförallt leda till kunskaper om strategier och verktyg som är väsentliga för hållbarhetsarbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva centrala hållbarhetsproblem som kursen behandlar; vad som orsakar dem, deras betydande effekter, samt översiktligt hur de utvecklats över tiden och troliga/möjliga framtida scenarier.
 • Tillämpa ovanstående kunskaper för verklighetsbaserade uppgifter som gäller miljösituationen, tekniska system samt organisationer.
 • Redogöra för viktiga strategier, koncept, metoder och övriga komponenter i organisationers hållbarhetsarbete, klargöra hur de förhåller sig till varandra samt varför de är viktiga i ett företags- och samhällsperspektiv.
 • Redogöra för hållbarhetsarbetet enligt ovan, men också för hur de olika komponenternas utformning och tillämpning påverkar hållbarhetsarbetets effektivitet. Detta gäller speciellt vanliga komponenter i system för hållbarhetsstyrning av företag.
 • Redogöra för viktiga krav, drivkrafter och hinder gällande företags och delvis andra organisationers hållbarhetsarbete, samt hur dessa kan hanteras.
 • Tillämpa kunskaperna ovan genom att på en övergripande nivå kritiskt analysera företags/organisationers valda strategier och tillvägagångssätt för sitt hållbarhetsarbete, exempelvis utifrån aktuell påverkan, interna förutsättningar samt marknadens krav och möjligheter.
 • Föreslå väl motiverade åtgärder för företag/organisationer när det gäller hållbarhetsarbete.
 • Skriva om hållbar utveckling och företagande (med fokus på kursinnehållet och en studerad organisation) på engelska av god kvalitet, inom ramarna för en teknisk rapport med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delar:

 1. Introduktion till hållbar utveckling
 2. Hållbarhetsstrategisk omvärldsanalys
 3. Hållbarhetsstrategiskt arbete inom företag

Följande nyckelord exemplifierar innehållet: hållbar utveckling; miljöproblem; miljöhistoria; tekniska system och miljöfrågor; breda systemperspektiv; hållbarhetspolitik, lagstiftning; miljöekonomi; etik, affärsetik; hållbarhetsstrategiskt arbete; verktyg i hållbarhetsarbetet; ledningssystem och hållbarhet; kommersiellt hållbarhetsarbete; hållbara affärsmodeller; organisation, lärande och utveckling. 

Undervisnings- och arbetsformer

En viktig del handlar om orientering inom hållbart företagande (corporate sustainability management), inklusive att introducera väsentliga begrepp och koncept. För detta ändamål är föreläsningar och kurslitteratur centrala. En obligatorisk uppgift kompletterar, för att bidra till aktivitet och tillämpning. Uppgiften genomförs gruppvis. Uppgiften handlar om att beskriva ett företags hållbarhetsaspekter och hållbarhetsarbete (UPG3). Uppgiften innefattar skriftlig (även på engelska) och muntlig redovisning. För att underlätta och kunna bedöma grupparbetet ingår obligatoriska schemalagda moment (t ex seminarium, handlednings- och/eller redovisningstillfällen) samt självvärdering. 

Examination

UPG3GruppuppgiftU, G2.5 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 53.5 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:

Industriell ekologi, Resurseffektiva produkter och produktion, Biofuels for Transportation, m fl

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Carina Sundberg

Examinator

Pontus Cerin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h

Kurslitteratur

Ammenberg, J., 2012, Miljömanagement. Studentlitteratur. Lund.
Ammenberg, J., 2012, Miljömanagement. Studentlitteratur. Lund.
UPG3 Gruppuppgift U, G 2.5 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 3.5 hp

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se