Industriella energisystem, 6 hp (TMES09)

Industrial Energy Systems, 6 credits

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Maskinteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Patrik Thollander

Studierektor eller motsvarande

Shahnaz Amiri
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Energiteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Energi- och miljöteknik) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping o
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TMES17, TMES21, TMES30 eller TMES31.

Påbyggnadskurser:
Energiresurser, Energisystem projektkurs, Analys och modellering av industriella energisystem

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Mekanisk värmeteori och strömningslära eller motsvarande.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskap kring industriella energisystem och byggnaders energisystem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och kritiskt reflektera kring energianvändningens struktur och utveckling
 • redogöra för och kritiskt reflektera kring systemkonsekvenser av hushållnings- och tillförselåtgärder
 • redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring energikartläggningsmetodik och val av hushållningsåtgärder
 • redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring metoder för energisystemanalys
 • redogöra, analysera och kritiskt reflektera ring inomhusklimat, byggnaders värmeförsörjning, luftbehandling och ventilation
 • genomföra, kritiskt granska och värdera en industriell energikartläggning
 • kommunicera resultatet av sitt lärande inom kursens områden såväl muntligt som skriftligt

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer studenten att på olika sätt träna sin förmåga i att kritiskt granska och själva utvärdera energieffektiviseringsåtgärder och energianvändning. Olika områden som berörs är t.ex. såsom Industriell energianvändning struktur, utveckling och miljökonsekvenser, industriell energianvändning i Sverige och i världen, industrin och den avreglerade elmarknaden, energianvändningens fördelning, kartläggning, analys och prognosering, enhetsprocesser och teknikutveckling, hushållning, industriella kombinat, energilagring, laststyrning, industriella systemanalysverktyg, hinder och drivkrafter för energiåtgärder, värme i byggnader, byggnaders värmebehov, byggnaders värmeförsörjning, värmesystem i byggnader, luftbehandling och ventilation.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner och datorlaborationer. Kursen innehåller också ett projektarbete där en industriell energikartläggning genomförs som grupparbete. Projektet rapporteras skriftligt och muntligt, där projektgrupperna också opponerar på varandra.

Examination

UPG1ProjektarbeteU, G1.5 hp
LAB1LaborationerU, G0.5 hp
TEN2Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Energiresurser tmes25, Energisystem projektkurs tmes13, Analys och modellering av industriella energisystem tmes43, Strategisk planering och modellering av hållbara regioner TMES41, International Energy Markets tmes22

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Shahnaz Amiri

Examinator

Patrik Thollander

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ikp.liu.se/energi/utbildning.asp

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 66 h
Rekommenderad självstudietid: 94 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Projektarbete U, G 1.5 hp
LAB1 Laborationer U, G 0.5 hp
TEN2 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se