Konstruktionsmetodik och produktutveckling, 6 hp (TMKA02)

Mechanical Design Methodology and Product Development, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Detterfelt

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 4 (VT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i konstruktionsmaterial, mekanik, hållfasthetslära, fysik, termodynamik, strömningslära, CAD, och produktionsteknik.
 

Lärandemål

Kursen är en introducerande kurs till produktutveckling och framför allt konstruktionsmetodik inriktad på i huvudsak maskintekniska problemställningar. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • angripa enklare tekniska problem på ett systematiskt sätt med hjälp av generell konstruktionsmetodik från krav via konceptval och layout till färdig fysisk prototyp.
 • beskriva och förklara en maskinteknisk konstruktionsprocess.
 • redogöra för begreppen funktion, teknisk princip, och teknisk lösning/medel.
 • beskriva och förklara existerande tekniska system/produkter i termer av ovanstående.
 • göra en enkel rimlighetsbedömning och dimensionering av en teknisk lösning i förhållande till krav och randvillkor genom att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i mekanik, hållfasthetslära, termodynamik och strömningslära.
 • ta fram korrekta tillverkningsunderlag (ritningar) från CAD-modeller.
 • i en mindre grupp genomföra samt muntligt redovisa konstruktionsuppgifter där ovanstående teoretiska kursmål tillämpas.
 • redogöra för några grundläggande konstruktionsprinciper för hållbar och miljövänlig utveckling.

 

Kursinnehåll

 • Produktutveckling
 • Konstruktionsprocessen och konstruktörens roll
 • Typer av konstruktionsproblem
 • Grupparbete och projektplanering
 • Problemanalys och kravspecifikation
 • Konceptgenerering inklusive funktionsanalys och lösningsgenerering
 • Konceptutvärdering och konceptval
 • Layoutkonstruktion
 • Detaljkonstruktion och ritningar
 • DFM (Design for Manufacturing)
 • DFE (Design for the Environment)
 • Rapportskrivning och muntlig redovisning
   

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen pågår hela vårterminen och är organiserad i en föreläsningsserie och ett två obligatoriska projektuppgifter. Föreläsningsserien, med tyngdpunkt under första läsperioden, introducerar och förklarar delarna i konstruktionsmetodiken ur ett teoretiskt perspektiv. Den första teoretiska delen examineras genom en kontrollskrivning. Konstruktionsuppgifterna genomförs praktiskt i mindre grupper om ca 4-5 studenter parallellt med föreläsningarna. En projektuppgift är fokuserad på konceptgenerering och relativt öppen vad gäller val av lösningar. Denna uppgift ska resultera i en mycket enkel demonstrationsprototyp. Den andra uppgiften har fokus på omkonstruktion av ett existerande koncept och ska gå hela vägen till en funktionell prototyp. Prototypen ska tillverkas med hjälp av IEI:s mekaniska verkstad. Därmed innefattar uppgiften också layout- och detaljkonstruktion samt framtagning av tillverkningsunderlag som är viktiga moment vid konstruktionsarbete. Den första uppgiften ska redovisas i en rapport där framtagningsprocessen och lösningens tekniska egenskaper ska redogöras för. Den andra uppgiften redovisas genom inlämningar under projektets gång samt en avslutande muntlig redovisning.
 

Examination

KTR1Dugga teorinnehållU, G1 hp
PRA2Projektuppgift detaljkonstruktionU, G3 hp
PRA1Projektuppgift och konceptgenereringU, G2 hp

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser

TMMT31 - Kandidatarbete i Maskinteknik
TMMI68 - CAD och ritteknik
TMPM05 - Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling
TKMJ32 - Integrerad produkt- och tjänsteutveckling

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Examinator

Jonas Detterfelt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 76 h
Rekommenderad självstudietid: 84 h

Kurslitteratur

Kompendier
Liedholm, Ulf, Systematisk konceptutveckling

 LIU-IKP-R-1077, Linköping University, 1999 (tillgängligt via Lisam).

Övrigt

Eventuell övrig kurslitteratur görs tillgänglig via Lisam.

Kompendier

Liedholm, Ulf, Systematisk konceptutveckling

 LIU-IKP-R-1077, Linköping University, 1999 (tillgängligt via Lisam).

Övrigt

Eventuell övrig kurslitteratur görs tillgänglig via Lisam.

KTR1 Dugga teorinnehåll U, G 1 hp
PRA2 Projektuppgift detaljkonstruktion U, G 3 hp
PRA1 Projektuppgift och konceptgenerering U, G 2 hp

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se