Träteknik - Innovation, 6 hp (TMKA04)

Wood - Innovation, 6 credits

Huvudområde

Produktutveckling Maskinteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Eklöf

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MDES Design, masterprogram 2 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping o
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Produktutveckling, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Design
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Produktutvecklings-kurs, Innovationskurs alternativt någon av Träkurserna; TMKT80, TMKT81.

Lärandemål

Målsättningen är att studenten efter genomgången kurs ska ha fördjupade kunskaper om innovativ produktutveckling inom trä och skog. Syftet med kursen är att utveckla innovativa träprodukter/teknologier för ett hållbart samhälle och efter genomförd kurs ska studenten;

 • ha kunskaper om de vanligaste produktutvecklingsprocesserna inom svensk trämanufakturindustri,
 • förstå betydelsen av samtliga i processen inblandade parter,
 • ha förståelse för designarbetets innehåll, omfattning och problematik
 • kunna bedöma olika kvaliteter och funktioner i träprodukter
 • ha kunskaper inom ergonomi samt olika metoder för att öka produkters användbarhet.
 • kunna argumentera kring träets fördelar och nackdelar i olika produkter 

Kursinnehåll

Skogen är en av Sveriges största råvaruresurser och sannolikt den mest miljöriktiga. Förädlingen av trä är mycket viktig för samhällsekonomin och betydelsefull för att nå mål om ett hållbart samhälle. I denna kurs jobbar studenten både med produkter långt ner i förädlingskedjan, så nära skogen som möjligt, till högförädladeprodukter. Hur kan träråvaran kan förädlas ytterligare? Kan man hitta nya affärsidéer inom trämanufaktur? Vilka strategier krävs? Vilka krav ställs på de färdiga produkterna utifrån olika regelsystem? Kursen är uppdelad i ett antal avsnitt vilka länkas samman av ett projekt. Kursinnehållet kan grupperas i några sammankopplade delar:

 • Produktutveckling inom svensk trämanufaktur.
 • Produktkrav; EN-krav, Möbelfakta m.m.
 • Vad behöver den svenska skogsnäringen? Varför är träförädling viktig för Sverige?
 • Hållbar produktutveckling
 • Innovationsskapande/Kreativitet/Vad är en bra produkt?
 • Varför trä? Produkt- och designegenskaper jämfört med andra material 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, laborationer och flera studiebesök inom ämnet. Parallellt med dessa jobbar studenterna med ett projekt. Nya pedagogiska tillgångar såsom materialbibliotek och träteknisk verkstad kommer att användas i hög grad både i de laborativa momenten men även i projektet. Kursen ges för många olika program vilket ger en naturlig pedagogisk träning i kommunikation mellan yrkesgrupper/ingenjörer samtidigt som det öppnar för spännande resultat och bredd i projekten.

Examination

LAB1LaborationU, G1 hp
PRA1ProjektU, 3, 4, 55 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Examinator

David Eklöf

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 96 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LAB1 Laboration U, G 1 hp
PRA1 Projekt U, 3, 4, 5 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se