Disruptive Technologies, 6 hp (TMKA09)

Disruptive Technologies, 6 credits

Huvudområde

Design

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marie Bengtsson

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping o/v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i Design

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen. Framgångsrikt godkänd hållbara strategier och / eller Studio 1. För icke-program valfria studenter, en relaterad kandidatexamen eller motsvarande nivå, som företag, design eller hållbarhet.

Lärandemål

Vissa teknologier skapas för att initiera förändring. Andra teknologier börjar som något oansenligt som sedan visar sig få stort inflytande och förändrar marknader och samhällen. Omstörtande teknologier (disruptive technologies) och deras utbredning är svåra att förutse, men går att förstå i efterhand. Innovativa organisationer som investerar i nya teknikområden och hoppas skapa nästa omstörtande teknologi möter här ett dilemma. Ju längre tidshorisont desto svårare är det att förutse vilken kunskap och teknologi som kommer att vara relevant och viktig, men eftersom kunskapen som ligger till grund för teknologin tar tid att utveckla kan beslut om investeringar inte vänta tills relevansen visat sig. Mer omfattande förändringar kan kräva helt nya tekniska lösningar, med åtföljande samhälls- och marknadsövergångar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva och förklara system och aktörers roll i teknikrelaterade övergångar

- beskriva och förklara hur och varför omstörtande teknologier uppstår och hur de påverkar (och påverkas av) såväl etablerade organisationer som nystartad entreprenöriell verksamhet.

-använda kartläggningstekniker för att utföra en systemnivåanalys av tekniktrender och deras potentiella inflytande på designaktiviteter med särskild tonvikt på hållbarhet.

Kursinnehåll

Studenter kommer analysera historisk omstörande teknik och samhälls- / marknadsövergångar och göra en fallstudie med målet att kartlägga en intressant framtida hållbar övergång med den medföljande framtida tekniken.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier. Studenter kommer att jobba med fallstudier om omstörtande teknik och skriva egna fall på en specifik omstörtande teknik.

Examination

UPG3Skriftlig fallrapportU, 3, 4, 53 hp
UPG2TeknikutforskningU, G1.5 hp
UPG1Reflektion av litteraturenU, G1.5 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business 

by Clayton M. Christensen. Supplemented with research articles. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Examinator

Marie Bengtsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG3 Skriftlig fallrapport U, 3, 4, 5 3 hp
UPG2 Teknikutforskning U, G 1.5 hp
UPG1 Reflektion av litteraturen U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se