Material och tillverkningsteknik, 6 hp (TMKO02)

Engineering Materials and Manufacturing Technology, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Moverare

Studierektor eller motsvarande

Viktor Norman

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsmaterial) 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping o
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsteknik och produktutveckling) 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6MMEC Maskinteknik, masterprogram 3 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6MMEC Maskinteknik, masterprogram (Industriell produktion) 3 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6MMEC Maskinteknik, masterprogram (Konstruktionsmaterial) 3 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Konstruktionsmaterial och Hållfasthetslära.

Lärandemål

Kursen skall ge en god överblick kring kopplingen mellan material, metallurgiska processer och tillverkningsmetoder. Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

 • Förstå grundläggande fysikalisk metallurgi för stål, aluminium, titanlegeringar och nickelbasmaterial.
 • Förstå kopplingen mellan processer, mikrostruktur och mekaniska egenskaper för metalliska material.
 • Förstå möjligheter och utmaningar för olika tillverkningsmetoder ur ett materialperspektiv.
 • Kunna välja lämpliga tillverkningsmetoder för ett specifikt material
 • Kunna välja lämpliga material för en specifik tillverkningsmetod.
 • Kunna tillämpa kunskapen i tekniska diskussioner och för att lösa industriella problem.

Kursinnehåll

 • Materialaspekter på industriella tillverkningsmetoder så som gjutning, svetsning, plastisk formning, skärande bearbetning och additiv tillverkning.
 • Fasdiagram och legeringsteori
 • Stelning och diffusion
 • Deformationshårdnande och anlöpning
 • Fasomvandlingar i Stål
 • Utskiljningshärdning 
 • Mikrostruktur och egenskaper för de vanligaste grupperna av metalliska material; Stål, Gjutjärn, Aluminium, Titan- och Nikelbasmaterial.
 • Värmebehandlingar och ytbehandlingar

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

UPG1SeminarieuppgiftU, G1 hp
LAB1LaborationskursU, G1 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Viktor Norman

Examinator

Johan Moverare

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 46 h
Rekommenderad självstudietid: 114 h

Kurslitteratur

Övrigt

Presenteras på kursens LISAM-sida

Övrigt

Presenteras på kursens LISAM-sida

UPG1 Seminarieuppgift U, G 1 hp
LAB1 Laborationskurs U, G 1 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se