Strukturdynamik, 6 hp (TMME40)

Vibration Analysis of Structures, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Stålhand

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MAER Aeronautical Engineering, masterprogram 3 (HT 2020) 1 3 Engelska Linköping v
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2020) 1 3 Engelska Linköping v
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Tillämpad mekanik) 3 (HT 2020) 1 3 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Flygteknik) 7 (HT 2020) 1 3 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2020) 1 3 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Tillämpad mekanik) 7 (HT 2020) 1 3 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Aeronautical Engineering
 • Masterprogram i Mechanical Engineering
 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik, samt grundläggande kurser i matematik, hållfasthetslära och maskinelement.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenten förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom strukturdynamiken och färdighet att självständigt tillämpa lagarna på konkreta strukturdynamiska problem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • modellera enkla och mer komplexa mekaniska system;
 • definitioner av grundläggande begrepp inom strukturdynamiken, till exempel hastighet, acceleration, energi, frekvens, period, och dämpfaktor;
 • använda modalanalys, lösa egenvärdesproblem, och kunna bestämma frekvenser och egenmoder för olika strukturelement;
 • använda Lagranges ekvationer för att ta fram de styrande differentialekvationerna för ett svängande system,
 • lösa de styrande differentialekvationerna analytiskt och numeriskt;
 • göra enklare analyser av stablitet för icke-linjära system;
 • utföra enklare härledningar av satser inom strukturdynamiken.

 

Kursinnehåll

Modellering av svängande system. Härledning av styrande differentialekvationer med Newtons lager och Lagranges ekvationer för linjära system. System med en och flera frihetsgrader. Analytisk lösning av fria och dämpade svängningar, samt av harmoniska och allmänna tvungna svängningar. Metoder för bestämning av egenfrekvenser. Modalanalys. Diskreta och kontinuerliga system. Approximativa metoder samt finita element metoden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner samt datorlaborationer.

Examination

UPG2InlämningsuppgifterU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Examinator

Jonas Stålhand

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Kurslitteratur

Böcker
Inman, J.D., Engineering Vibrations 4

Böcker

Inman, J.D., Engineering Vibrations 4
UPG2 Inlämningsuppgifter U, 3, 4, 5 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.