Muskuloskelettär biomekanik och rörelseapparaten, 6 hp (TMME67)

Musculoskeletal Biomechanics and Human Movements, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joakim Holmberg

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Tillämpad mekanik) 7 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 7 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 7 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 3 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Tillämpad mekanik) 3 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
  • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
  • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
  • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
  • Masterprogram i medicinsk teknik
  • Masterprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurser i analys, algebra och mekanik (eller motsvarande fysikkurs).

Lärandemål

Kursen syftar till att från ett mekaniskt/matematiskt perspektiv, med tillämpning av ingenjörsmässiga principer, ge förståelse för vilka belastningar rörelseapparaten utsätts vid såväl dagliga aktiviteter som vid mer fysiskt krävande aktiviteter. Detta ger kunskap för att kunna ta hänsyn till människan och hennes interaktion med omgivningen, exempelvis vid produktutveckling. Kursen ger också en introduktion till analys av idrottsprestationer och skadeproblematik med avseende på rörelseapparaten. Efter godkänd kurs kan studenten:

•    samla in, tolka och analysera kinematiska och kinetiska variabler från rörelseapparaten vid fysiskt aktivitet;

•    förenkla och modellera rörelseapparaten som ett muskuloskelettärt system genom att tillämpa samband inom teknisk mekanik;

•    använda programvara för biomekanik och simulera ett muskuloskelettärt system;

•    förstå varför ett muskuloskelettärt system (människan) kan bli en del av produktutvecklingsprocessen;

•    förstå varför rörelseapparaten kan bli överbelastad vid fysiskt krävande aktiviteter och de medicinska problem det kan medföra. 

Kursinnehåll

Biomekaniska mätsystem, flerkroppsmekanik, muskelfysiologi, rörelseapparatens anatomi, och simuleringsteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen struktureras kring ett antal lärarledda datorövningar som kompletteras med stödjande föreläsningar, laborationer och handledning. Datorövningarna är en del av det examinerande projekt som löper under hela kursens gång.

Examination

PRA1Skriftlig rapport av projektarbeteU, 3, 4, 53 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 53 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Schmidt

Examinator

Joakim Holmberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Kurslitteratur

Kompendier
Peter Christensen, Computational rigid body mechanics
Övrigt
Föreläsningsanteckningar

Kompendier

Peter Christensen, Computational rigid body mechanics

Övrigt

Föreläsningsanteckningar
PRA1 Skriftlig rapport av projektarbete U, 3, 4, 5 3 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se